Политики за заетост на хората с увреждания

Национално представителните организации с членове специализирани предприятия и кооперации за хора с

15.10.2013

Във връзка с възстановяване на 50 на сто от внесените осигурителни вноски от специализираните предприятия и кооперации, национално представителните организации направиха предложение, което внесоха в Министерски съвет.

Редът за възстановяване на осигурителните вноски  е определен в  Наредбата за  реда за  възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания. В едномесечен срок от изготвяне на справката по ал.1, Агенцията за хора с увреждания следва да възстановява  дължимите на специализираните предприятия и кооперации суми в размер на 50 на сто от внесените от  тях осигурителни вноски.

Към настоящия момент все още не са преведени  дължимите за възстановяване суми  за  първо  и второ тримесечие на текущата година, което  сериозно затруднява финансовото състояние на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и заплащането на възнагражденията на работещите  в  тях.

Поради въведени през последните години планови месечни лимити на разплащания към специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, възстановяването на средствата  от внесените осигурителни вноски се бавят от порядъка на шест до девет месеца, което е в грубо нарушение на  Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредбата за реда за възстановяване... Планираният  месечен лимит не обезпечава необходимите суми за възстановяване и води до изключително тежката ситуация към настоящия момент за специализираните предприятия и кооперации  на хора с увреждания.

Предвид посочения по-горе проблем и декларираната от Правителството политика за подкрепа на малкия и среден бизнес, в каквато категория попадат и специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, организациите настояват за 2013 година  от  актуализирания бюджет да бъдат заделени средства в размер на около 500000 лв., за незабавно  възстановяване  дължимите суми на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания  в изпълнение на  чл.40 от Закона за интеграция на хората с увреждания и действащата Наредба на МТСП.

От друга страна, цел облекчаване на режима за възстановяване на осигурителните вноски и създаване на нормална работна среда за хората с увреждания, работещи в специализираните  предприятия и кооперации и своевременно заплащане на положения от тях труд, организациите настояват за нов режим на възстановяне на осигурителните вноски, като е необходимо да бъдат предложени и приети по съответния законодателен ред промени в Закона за интеграция на хората с увреждания,  а именно: 50 на сто от  начислените осигурителни вноски  да се преотстъпват на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания , без да се внасят в републиканския бюджет.  Агенцията за хора с увреждания да осъществява необходимия контрол относно  начисляване и   целево използване на тези финансови средства.