Политики за заетост на хората с увреждания

Агенцията за хора с увреждания обяви конкурси за финансиране на проекти

04.03.2013

 

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Проектите се изготвят по новата Методика съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ.
1. По раздел IІ от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:
            - максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.

            - краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:00 часа на 15.04.2013 г.

2. По раздел IІI от методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със стопанска насоченост/:

            - максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

            - краен срок за подаване на проектите, не по-късно от 17:00 часа на 08.05.2013 г.


Допълнителна информация:

  • Исканата сума за едно проектно предложение съобразно 1.1 и 2.1, трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от НОВАТА Методика.
  • При кандидатстване по т.2 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 40 от НОВАТА Методика.
  • Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по  пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса.
  • Проектите се подават на хартиен носител – в четири екземпляра и електронен носител (формуляр и бюджет) - в един екземпляр.
  • Конкурсната документация можете да намерите в Интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания, в рубриката Проекти и програми, от там подрубриката „ Работодатели - чл.28” :  http://ahu.mlsp.government.bg/


Телефони за справка в Агенцията за хората с увреждания: 02/ 931 80 95, 832 90 73

АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ НА РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

1.РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН :

Гр.Пловдив
бул. ”Санкт Петербург” № 1
РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – Г-ЖА ТЕОДОРА СИНДЖИРЛИЕВА
Тел: 032 / 62 25 07
GSM: 0882/826 714
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч.- 17.00 ч.


РЕГИОНАЛЕН ОФИС:
гр. Стара Загора
ул.”Стефан Караджа” № 8
Регионален офис – П-3
Технически сътрудник - г-жа Пепа Михалева
Специалист - Петя Нейчева Трънова
Тел: 042/ 69 77 62
ПРИЕМНО ВРЕМЕ: ЧЕТВЪРТЪК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. – 17.00 ч.


2. РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН:
гр.Велико Търново
пл.”Център” № 2, бл.1, ет.1, помещение № 7
РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – Г-Н ДИМИТЪР НИКОВ
Тел: 062 /62 03 97
GSM: 0882/826 717
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. - 17.00 ч.
 

3. РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН:
Гр.Монтана
Ул.”Ал. Стамболийски” № 6, стая 609
РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – Г-ЖА НАТАЛИЯ ИВАНОВА
Тел: 096/312958
GSM: 0882/826 715
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. - 17.00 ч.


4. РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН:
гр.Варна
ж.к. “Чайка”, бл.191, партер, офис № 2
РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – Г-Н ВАЛЕНТИН ДАМЯНОВ
Тел: 052/710401
GSM: 0882/ 826 713
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. - 17.00 ч.

5. РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН:
гр.София,
ул.”Софроний Врачански” № 104-106
тел: 02/ 931 80 95
02/ 832 90 73
РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ – Г-ЖА МИЛА ВУКОВА
Тел: 02/ 9318095, в.104
02/8329073, в.104
GSM: 0882/826 712
ПРИЕМНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК
10.00 ч. – 12.00 ч.
14.00 ч. - 17.00 ч.