Политики за заетост на хората с увреждания

Две важни промени в ЗОП

20.06.2014

С последните промените в ЗОП, специализираните предприятията ще имат по-изразено преимущество, като възложителят на обществена поръчка ще бъде длъжен да отдели в отделна позиция предмета на поръчката, годен за изпълнение от предприятия на хора с увреждания. Допълнената и изменена регламентация се съдържа в чл. 16 г от закона, както писахме в предишните броеве на Информационния бюлетин. По силата на тези текстове подизпълнителите на предприятие на хора с увреждания също следва да бъдат такива предприятия.

Като положително може да се отчете и отпадането на ограничението за правноорганизаицонна форма за изпълнител по основния ред за възлагане на поръчки по ЗОП. Внимание привлича и изричното изключване на социалните услуги от обхвата на ЗОП чрез заличаването им от Приложение № 3 към чл. 5 на нормативния акт. Така вече без съмнение единствено приложим е Законът за социално подпомагане и процедурите на Правилника по прилагане на ЗСП, което е и в контекста на европейските директиви за изключване на социалните услуги от обхвата на обществените поръчки.