Политики за заетост на хората с увреждания

Оперативните програми на ЕС – възможност за специализираните предприятия

19.04.2016

Оперативните програми на ЕС предоставят възможност за получаване на безвъзмездна финансова помощ и обхващат всички икономически сегменти. Посредством тези безвъзмездни средства малките и средни предприятия, в това число и специализираните предприятия, могат да финансират инициативи като закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи, разработване и внедряване на иновации, развитие на предприемачество, подобряване на управления капацитет, включително чрез внедряване на системи за управление, обучения, квалификация и преквалификация на персонала.

Изключителен интерес у бизнеса предизвикват възможностите, които предлага Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

През настоящия програмен период ОПИК ще подкрепя дейности за развитие на предприемачеството, експортния и производствен потенциал, вкл. технологично развитие и иновации и подобряване на конкурентоспособността и продуктивността на предприятията. Програмата е насочена и към развитие на зелена и ефективна икономика и развитие на енергийните технологии и енергийната ефективност.

През 2016 г. микро, малки, средни и големи предприятия, междинни предприятия, агенции, ведомства и организации на бизнеса и други юридически лица ще могат да се възползват от възможността за получаване на безвъзмездна финансова помощ за развитие на управленския капацитет и развитие на клъстери. Също така, ще се осигури подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия и за внедряване на иновации от малки и средни предприятия. Предстои да се открият и процедури за повишаване на енергийната ефективност на малки, средни и големи предприятия.

Възможности за развитие на бизнеса предоставя и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. ОПРЧР 2014-2020 ще осигури средства за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, както и средства за развитие на транснационално сътрудничество.

През 2016 г. се очаква да се отворят процедури за осигуряване на добри и безопасни условия на труд в предприятията /виж по-долу – обявена/, провеждане на специфични обучения за заети лица и активно включване на незаети лица на пазара на труда. Програмата ще подкрепя също развитието на социалното предприемачество и подобряването на социално-икономическата интеграция на уязвимите групи.

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 предлага множество възможности за получаване на безвъзмездни финансови средства, от една страна от земеделски производители и техни обединения, но и от други желаещи да развиват неземеделска дейност в селските райони. За периода 2014-2020 г. програмата си поставя като приоритет стимулирането на трансфера на знания и иновации в селското стопанство и горския сектор, както и повишаването на устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанската дейност и насърчаването на иновативните технологии и устойчиво управление на горите.

Безвъзмездна финансова помощ ще бъде получавана и за дейности, свързани с насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и маркетинга на земеделски продукти, хуманно отношение към животните и управление на риска в стопанствата, а също и за дейности по възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързаните със селското и горско стопанство.

ПРСР е насочена също към насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор.

Накрая, но не и по важност, ПРСР ще подкрепя реализацията на дейности за насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическо развитие в селските райони.

През 2016 г. земеделските производители, организациите на производители, земеделските стопани и микропредприятията ще могат да кандидатстват за получаване на финансиране на инвестиции в земеделски стопанства, в преработката или маркетинга на селскостопански продукти, както и в неземеделски дейности. Ще се предоставя и стартова помощ за развитието на малки стопанства и неземеделски дейности.

 

Подробна информация за възможностите пред бизнеса е представена в таблицата по-долу с приблизителните срокове за обявяване на процедурите.

 

 

№ по ред

 

Име на процедура/мярка/подмярка

Програма

Индикативен срок

 1.  

Развитие на управленския капацитет на МСП

ОПИК

май - юни 2016

 1.  

Развитие на клъстерите в България

ОПИК

юли - септември 2016

 1.  

Подкрепа за внедряване на иновациите в България

ОПИК

4 април 2016

 1.  

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

ОПИК

5 май 2016

 1.  

Енергийна ефективност в МСП

ОПИК

април - септември 2016

 1.  

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

ОПИК

октомври - декември 2016

 1.  

Добри и безопасни условия на труд

ОПРЧР

април - юни 2016

 1.  

Специфични обучения за заети лица

ОПРЧР

септември - ноември 2016

 1.  

Обучения за заети лица

ОПРЧР

април - юни 2016

 1.  

Активно включване

ОПРЧР

април - юни 2016

 1.  

Развитие на социалното предприемачество

ОПРЧР

април - юни 2016

 1.  

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи

ОПРЧР

април - юни 2016

 1.  

Инвестиции в земеделски стопанства

ПРСР

4 юли – 31 юли 2016

 1.  

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

ПРСР

24 октомври – 27 ноември 2016

 1.  

Стартова помощ за развитието на малки стопанства

ПРСР

4 април – 1 май 2016

 1.  

Стартова помощ за неземеделски дейности

ПРСР

2017 г.

 1.  

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ПРСР

2017 г.