Политики за заетост на хората с увреждания

Становище във връзка със системата на ТЕЛК и решаване на някои проблеми на медицинската експертиза

20.02.2015

НФРИ подкрепи внесеното от национално представените организации Становище относно системата на ТЕЛК и решаването на някои проблеми на медицинската експертиза. През последните няколко години в обществото се тиражират от медицински и социални експерти, ръководители в системата на здравеопазването, социалната сфера и неправителствения сектор, политици и журналисти предложения за реформи  в здравеопазването в т.ч в медицинската експертиза. Предлагат се от различни позиции противоположни решения – от мерки за стабилизиране на органите на медицинската експертиза до тяхното закриване. Мотивите са различни – от големия брой на хората с увреждания у нас, до корупцията при тяхното освидетелстване и недостига на медицински кадри в органите на медицинската експертиза. “ТЕЛ-Комисиите ще се закрият, а лицензирани лекари със специалност и определен стаж ще освидетелстват пациентите.” Такова мнение на министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, огласено в интервю от телевизионния екран относно предстоящата реформа в медицинската експертиза, извършвана от териториалните експертни лекарски комисии предизвика недоумение и тревога за съдбата на хората с увреждания. Идеята е частична компилация от европейския опит (Република Хърватска), но игнорира спецификата на медицинската експертиза и възлага на лекари със специалност извършване на несвойствена за тях административна дейност. В същото време  здравеопазването у нас страда от недостиг на лекари-специалисти по всички медицински специалности. Според някои публикации в медиите излиза, че здравеопазването у нас, условията за живот, доход на глава от населението, продължителност на живота и други показатели, България заема челно място в Европейския съюз, защото хората с увреждания у нас са малко над 560 000 т.е. около 8 % от населението, а в Европейския съюз този процент надхвърля 16.7 % по данни на Евростат...

         Медицинската експертиза у нас освидетелства лицата с функционален дефицит не само за трайната неработоспособност (вид и степен на увреждане), но и за временната след определена продължителност на отпуска по болест. Като се има предвид сегашната практика с издаването на болничните листи, то  несъмнено и този път се залагат нови корупционни схеми със занижаване на контрола.

     Сега пациентите се освидетелстват и преосвидетелстват от ТЕЛК с оценка на повече от едно заболяване, предимно с отчитане на съпътстващите основното заболяване, причинно-следствената връзка и развитието на съвкупността от заболявания, причиняващи нееднозначен функционален дефицит. Възникват редица проблеми, като: при съвместяването на различни медицински специалности от едно лице, а ако се привличат други специалисти, какъв е смисълът на реформата, и как ще се координира работата по експертизата;  не се ли обричат пациентите на безконтролно и безсмислено обикаляне на кабинетите на специалистите в различни медицински заведения; не се ли дублират и възпроизвеждат самоцелно дейности по освидетелстването на един пациент и др.?  Крайният резултат ще бъде безконтролно нарастване броя на “инвалидите с фалшива инвалидност”, за която вместо индивидуална “мотивация” на цяла комисия, ще бъде достатъчна “мотивацията” на четири очи само на един специалист.

     Вместо да се съвместява медицинската експертиза с други видове експертизи (социална, трудово-квалификационна, осигурителна и др.), което по същество е разхищение на кадрови, финансов и материален ресурс, тя следва да се ограничи до рамките на медицинския и функционален дефицит, а другите социални институции да се съобразяват задължително с медицинския статус на лицето и неговата потребност от съответната рехабилитация.

     Предложенията на национално представените организации е да не се омаловажават опитът и практическите резултати в работата на специалистите от ТЕЛК, а да се създадат по-добри условия за работа и допълнителна квалификация в системата на здравеопазването. Недостатъците в работата на ТЕЛК (НЕЛК) до голяма степен се дължат на нереформираното здравеопазване и социално-осигурителна система. Необходим е внимателен подход в предстоящите раформи, като на първо място се ограничи разпиляването на медицински специалисти по социалните институции (НОИ, застрахователни организации, пенсионни фондове, социални заведения и др.), предлагащи по-високо заплащане и бързо кариерно развитие.  За медицинските специалисти, работещи в ТЕЛК, предлагаме да отпадне ограничението за работа по съвместителство, а самата работа да се признава за стаж по специалността при защита на медицинска специалност. С цел преодоляване на кризата в медицинската експертиза след закриването на специализираните ТЕЛК-ове, подкрепяме идеята на зам.-министъра на здравеопазването д-р Ваньо Шарков за лицензиране на ЛКК при  МБАЛ и УМБАЛ за извършване на медицински експертизи по изискванията на съответната Наредба на МЗ.  По този начин ще се спести медицински ресурс и ще се съкрати времето за медицинската експертиза. 

1. Наложително е териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) да продължат работа в областните центрове под ръководството и контрола на НЕЛК в системата на Министерството на здравеопазването, като се произнасят за:

 - вид и степен на увреждане за лица под 18 и над 65 годишна възраст (над възрастта за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст);

 - степен на загубена работоспособност за лица от 18 до 65 годишна възраст.

2. На работа в ТЕЛК (НЕЛК) да се завърнат доверените лекари на НОИ.

3. В съставите на ТЕЛК да се завърнат лекарите със специалности от закритите специализирани ТЕЛК-ове.

4. В съставите на общите ТЕЛК-ове да се привлекат специалисти по трудова медицина за определяне процента на загубената работоспособност и препоръката за неподходящи условия на труд, включително общите ТЕЛК-ове да се произнасят за годността на освидетелстваните (преосвидетелстваните) лица за водачи на МПС.

5. Ресурсното обезпечаване на ТЕЛК-овете се възложи на НЕЛК чрез бюджета на МЗ и се определят определни срокове за медицинската експертиза; да се отмени ограничението за работа по съвместителство на специалистите от ТЕЛК (НЕЛК). 

6. Да се обсъди възможността ЛКК при МБАЛ и УМБАЛ да се лицензират за извършване на медицински експертизи по условията и регламента на съответната Наредба на МЗ.

Недопустимо е поради недостиг на ресурсно обезпечаване на медицинската експертиза да се ощетяват гражданите от съответните доходи, помощи и интеграционни услуги. Като неразделна част от здравеопазването, медицинската експертиза трябва да бъде независима процедура, която изключва всякакъв вид дискриминация на хората с увреждания, което не рядко застрашава техния живот. Нужни са спешни мерки за законосъобразна медицинска експертиза, с гарантирани социални услуги и помощи в процеса на окончателното влизане в сила на съответното експертно решение.