Политики за заетост на хората с увреждания

Прецизират се разпоредбите, свързани със структурата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

29.10.2015

Правителството прие промени в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания.

 Най-важните промени засягат разпоредбите, свързани със структурата на консултативния орган. Предвижда се в заседанията на Националния съвет да могат да участват като наблюдатели представители на различни институции, работещи в областта на хората с увреждания – омбудсманът, председателят на Комисията за защита от дискриминация, изпълнителните директори на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, председателят на ДАЗД и управителят на Националният осигурителен институт или упълномощени от тях представители.

 Предвижда се промяна в критериите за получаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания. Всяко юридическо лице, което кандидатства за получаване на представителност, трябва да е регистрирано най-малко пет години преди подаване на заявлението по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по реда на Закона за кооперациите. Необходимо е организацията да притежава най-малко петгодишен опит в областта на подкрепата на хора с увреждания. Завишаването на критериите за национално представителство на организациите ще гарантира доказан капацитет за подкрепа на хората в неравностойно положение. Равният старт за неправителствените организации на и за хората с увреждания ще се осигури чрез въвеждане на механизъм за извършване на проверки при подаване на заявленията за получаване на национално представителство.

Националният съвет ще може да провежда неприсъствени заседания, когато обективни обстоятелства налагат спешно получаване на становища и консултации от членовете на Съвета.