Политики за заетост на хората с увреждания

На 22.10.2015 г. се проведе заседание на работната група по социална икономика към министъра на труда и социалната политика.

29.10.2015

Председателят на НФРИ  Е.Тодорова в качеството си на редовен член на работната група по социална икономика към министъра на труда и социалната политика взе участие в работата на заседанието на 22.10.2015 г. Участниците в заседанието обсъдиха  Правилата за работа на междуведомствената работна група и приеха Правила за учредяване на Годишна награда за социални иновации в подкрепа на социалната икономика.

Две са основните идеи, които обединиха участниците в заседанието. На първо място, че е необходимо да се даде дефиниция за социално предприятие и второ, групата да премине към разработване на закон за да бъдат насърчени социалните предприятия.

Дискусиите за разработване на нов Закон за социалната икономика/социалните предприятия бяха насочени към потребностите от такъв закон. От години се говори за необходимостта от закон, т.е. от правила и норми, а не обичайния бизнес да се представя за социални предприятия и да черпи средства, определени за това, както е сега. Отговорът на въпроса дали законът да е за социална икономика или за социални предприятия трябва да отчита, че много лесно предприятия в социалната сфера се представят за социални предприятия, ако законът не ги вгражда в автентична рамка за социалната икономика. Какво е социална икономика е ясно, то е записано и в Националната концепция за социална икономика и развитието на закон би трябвало да се движи в тази посока. Социалната икономика не е икономика със социални цели. Тя е специфичен сегмент между социалното подпомагане и пазара. Целта на нов закон е да структурира специфични икономически субекти, да разпише вътрешните отношения на този субект и взаимоотношенията му с външната среда. Небходимо е съгласуване за какво е необходим този закон и как да бъдат структурирани предприятията от този сектор. Този закон трябва да структурира пространството между социалното подпомагане и бизнеса. Законът за социална икономика и социални предприятия трябва да има за цел да създаде възможности за икономически инициативи на огромните групи от изключени и бедни хора в нашата страна.