Политики за заетост на хората с увреждания

Изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

15.03.2016

Приетите промени по програмата имат отражение към     модела на прилагане на финансовите инструменти в България за период 2014 – 2020 г. , който бе изработен през 2015 г., т.е. след одобрението на ОП РЧР на 27 ноември 2014 г. „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД е държавно дружество, учредено с цел да изпълнява роля на фонд на фондовете при прилагането на финансови инструменти по всички оперативни програми в страната. Посочването му поименно в списъка на допустими бенефициенти в ос 1 на ОПРЧР ще даде възможност на Управляващия орган да го посочи като бенефициент при програмиране на операцията, с която ще бъдат предоставени за управление средствата за финансови инструменти по ОП РЧР.

Друга промяна в ОП РЧР е свързана с подобряване на достъпа до финансов ресурс за младежи, които имат желание за стартиране на собствен бизнес чрез прилагането на финансов инструмент, подкрепен по линия на Инициативата за младежка заетост (ИМЗ). Промяната е свързана с идентифицирана необходимост и засиления интерес от страна на целевата група, попадаща под обхвата на мерки по ИМЗ. Насърчаването на самостоятелната стопанска дейност е идентифицирано като ключова предпоставка за развитие на иновациите и създаване на повече добавена стойност в икономиката. Измененията в ОП РЧР са в съответствие и с Плана за действие „Предприемачество 2020“ на ЕК. Прилагането на финансов инструмент в дългосрочен план се очаква да доведе до значим положителен ефект, изразяващ се, както във възможността за създаване на нови работни места в новорегистрираните предприятия, така и от гледна точка на ангажиране на допълнителен частен финансов ресурс по линия на ливъридж ефекта от дейността на финансовите инструменти.