Политики за заетост на хората с увреждания

Двугодишен план ще развива и популяризира социалната икономика и предприемачество

15.03.2016

Министерският съвет прие на 2 март т.г. План за действие по социална икономика за 2016 – 2017  г. Целта на документа е развитие и популяризиране на социалната икономика и предприемачество.

В плана са заложени редица информационни кампании и форуми за повишаване на видимостта на социалните предприятия в България, както и представяне на добрите практики в тази сфера.

Стратегическият документ предвижда разработване на методика за оценяване социалното въздействие на социалните предприятия за повишаване на жизнения стандарт. Ще се въведат инструменти за наблюдение и мониторинг на приноса на социалните предприятия за повишаване на качеството на живот. 

Планирано е ежегодно провеждане на европейски Форум на социалните предприятия. МТСП ще продължи организирането на Годишни национални награди за социална иновация.

За създаване на институционална подкрепа е предвидено провеждането на Академия за социални предприемачи. Ще се разработят и учебни програми по социална икономика за учебно-тренировъчните фирми. 

В Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020) социалната икономика и социалното предприемачество са изведени като отделен инвестиционен приоритет, като по този начин допълнително се акцентира върху приноса на инициативите и мерките, които ще повишат възможностите за утвърждаване на сектора на социалната икономика.