Проекти и програми

АХУ стартира набиране на проекти със социална и стопанска насоченост на специализирани предприятия

20.03.2024

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) стартира конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, създаващи условия за стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Допустими за участие в конкурса са кандидати, вписани за не по-малко от три месеца в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, поддържан от АХУ.

Проектите със социална насоченост имат за цел да подпомогнат работодателите за осигуряване на адекватни условия на труд за работещите в тях хора с трайни увреждания. Максималният размер на субсидията за този вид проекти е 50 000 лв., които могат да бъдат използвани за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, осигуряване на достъп до работни места и други помещения, създаване на здравословен микроклимат. Ще бъдат финансирани и дейности за повишаване на професионалната квалификация на наетите, както и за сертифициране и въвеждане на стандартизирани системи за управление. Срокът за кандидатстване с проектни предложения със социална насоченост е 29.04.2024 г.

Специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания ще могат да получат до 90 000 лв. за инвестиционни предложения със стопанска насоченост. Те имат за цел да се повиши конкурентоспособността на работодателите чрез технологично обновяване, преоборудване на съществуващи и разкриване на нови работни места за хора с трайни увреждания. Средства ще се отпускат и за финансово стабилизиране на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания. Срокът за подаване на проектните предложения със стопанска насоченост е 20.05.2024 г.

От тази година проектните предложения на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания ще се оценяват и финансират по облекчен ред. Новата Методика и приложенията към нея, пълните условия за участие и начина на кандидатстване са публикувани на интернет страницата на АХУ - https://ahu.mlsp.government.bg/, в рубриката Проекти/Програми/Работодатели по чл. 49 от Закона за хората с увреждания.