Проекти и програми

ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ по Националния план за възстановяване и устойчивост

01.03.2023

Краен срок:  до 17.30 ч. на 15.06.2023 г.

          Министерство на регионалното развитие и благоустройството отвори за кандидатстване процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. Целта на новата процедура е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм - за ВЕИ и саниране на фирмени сгради.

          За тази процедура е задължително енергийно обследване и 100 % от точките за класиране се взимат от това енергийно обследване.
          Могат да бъдат подменени под, стени, таван, дограма, изолация и следните системи: отопление, вентилация, климатизация, осветление.
         
          Допустими дружества-кандидати:
- Микро (под 10 човека) с минимум нетни приходи от продажби за 2022 г. 70 000 лв;
- Малки (под 50 човека) с минимум нетни приходи от продажби за 2022 г. 150 000 лв;
- Средни (под 250 човека) с минимум нетни приходи от продажби за 2022 г. 650 000 лв;
- Големи (250 и повече човека) с минимум нетни приходи от продажби за 2022 г. 3 500 000 лв;
          Бройката хора се изчислява като се сумира персоналът на всички свързани с кандидата дружества. Приходите се изчисляват според ГФО само на кандидата.
- Кандидатът трябва да е регистрирано търговско дружество преди 31.12.2019 г.
- Кандидатът трябва да е едноличен собственик или титуляр на право на строеж върху сградата, която ще санира.
- Сградата трябва да е вече въведена в експлоатация и да е в сферата на производството (без производство на енергия), на търговията (без попадащи в схема за търговия с емисии), на услугите или на туризма. По един проект са допустими до три сгради за саниране.

          Максималният размер на безвъзмездно финансиране е:
микро предприятие – до 100 000 лв;
малко предприятие – до 300 000 лв;
средно предприятие – до 500 000 лв;
голямо предприятие – до 1 500 000 лв;

          Минималната стойност на поискано финансиране (без съфинансирането) е:
микро и малки – 35 000 лв;
средни и големи – 100 000 лв.

Интензитетът на безвъзмездното финансиране е:
- за проекти в режим „Минимална помощ” – до 65 %, без значение от региона;
- за проекти в режим „Инвестиционни помощи” в Югозападен район (обл. София-столица, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград) – до 35 %;
- за проекти в режим „Инвестиционни помощи” извън Югозападен район – до 45 %.

При този интензитет, за да получите горните суми цялата стойност на проекта трябва да е:
          Режим „Минимална помощ”:
 Микро – над 153 900 лв
 Малко – над 461 600 лв
 Средно – над 769 200 лв
 Голямо – над 2 307 700 лв
          Режим „Инвестиционни помощи” в Югозападен район:
Микро – над 285 700 лв
Малко – над 857 200 лв
Средно – над 1 428 500 лв
Голямо – над 4 285 700 лв
          Режим „Инвестиционни помощи” извън Югозападен район:
Микро – над 222 200 лв
Малко – над 666 700 лв
Средно – над 1 111 100 лв
Голямо – над 3 333 300 лв

          Допустими разходи и дейности:
- Обследване за енергийна ефективност и сертифициране (допустимо е тези разходи да са били направени в периода от 1 февруари 2020 г. до 30 юни 2026 г.);
- Изпълнение на посочените в енергийното обследване СМР и мерки за енергийна ефективност, вкл. мерки за ВЕИ за собствени нужди;
- Инвестиционен проект и оценка на съответствие по ЗУТ;
- Авторски надзор по ЗУТ;
- Строителен надзор по ЗУТ;
- Въвеждане на обекти в експлоатация;
- Изготвяне на независима експертна оценка по изпълнение на СМР – допустимо само за проекти в режим „Минимална помощ”.

          Следва да имате предвид, че не са допустими дейности и разходи за мерки, с които се постига намаляване на енергопотреблението на процеси в производството, обслужващите ги енергийни системи и на технологично оборудване в промишлената система, към която принадлежи производствената сграда.

          Като резултат сградата трябва да постигне:
- Минимум 30 % годишно спестяване на енергия;
- Клас на енергопотребление „В” (само за сгради в сферата на търговията, услугите или туризма).

          Следва да обърнете внимание, че класирането ще се извършва единствено и само въз основа посоченото в енергийното обследване. Няма да се оценяват финансовите показатели на самото предприятие.
          При отчитане на проекта резултатите ще се удостоверяват чрез независима експертна оценка от сертифициран енергиен одитор по Закона за енергийна ефективност.

          При кандидатстването се представят:
1.    Обследване за енергийна ефективност. Ако сградата е в сферата на търговията, услугите или туризма, се представя и сертификат за енергийни характеристики.
2.    Документ за собственост на сградата или право на строеж.
3.    КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки.
4.    Решение или писмо от РИОСВ по:
   Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, че:
   - не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба, или че
   - оценката е одобрена.
          Или по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда:
   - с характер „да не се извършва ОВОС“, или че
   - ОВОС е одобрена.
5.    Контролен лист за самооценка съгласно „принципа за ненанасяне на значителни вреди“. Това изискване представлява експертна оценка за екологичното въздействие на предвижданите мерки. При необходимост можем да препоръчаме експерт, който да извърши оценката срещу допълнително заплащане.

          Максимална продължителност на проектите: 24 месеца.
         

          Кой НЕ може да кандидатства:

·        Сектора на рибарството и аквакултурите

·        сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти

 Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в допустими и недопустими сектори по настоящата процедура, средства по тази процедура се предоставят само за сгради, в които се извършват дейности в допустимите сектори.

          Пълният пакет документи за кандидатстване (Насоките за кандидатстване и приложенията към тях), заедно с всички изисквания и условия за допустимост, на които следва да отговаря предложението, са публикувани на следните интернет адреси: https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane/ и на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

          Подаването на предложения се извършва изцяло по електронен път чрез подаване на електронен формуляр за кандидатстване и придружителните документи в Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел НПВУ), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active

          Технологичен срок за изготвяне на енергийното обследване и проектната документация: минимум 1 месец.