Проекти и програми

НОВА ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ по Националния план за възстановяване и устойчивост

06.02.2023

Краен срок:  до 17.30 ч. на 15.06.2023 г.

          Министерство на регионалното развитие и благоустройството, определена за Структурата за наблюдение и докладване на средствата (СНД) по Механизма за възстановяване и устойчивост, отправя покана до всички кандидати по процедура за предоставяне на средства чрез подбор BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“.

          Процедурата е в изпълнение на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост и определя условията за подбор на предложения в съответствие с етапна цел (milestone) 72 „Покани за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради“ от Плана за възстановяване и устойчивост.

          Целта на новата процедура е устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм.

          Основни критерии за допустимост по тази процедура включват:

 1. Брой и вид сгради:

 

          В едно предложение за изпълнение на инвестиция могат да бъдат включени до 3 (три) сгради, които са собственост на съответния кандидат или са с учредено право на строеж на кандидата.

Предложение за изпълнение на инвестиция не може да се подаде за сграда/и, която/които се ползва/т от кандидата чрез договор за наем или концесия.

 

 1. Кой може да кандидатства (допустими кандидати):

 

– Микро, малки, средни и големи предприятия;

– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

 

          Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022-ра финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби[1]

Микропредприятие

≥ 70 000 лева

Малко предприятие

≥ 150 000 лева

Средно предприятие

≥ 650 000 лева

Голямо предприятие

≥ 3 500 000 лева

 

 

 

 1. Кой НЕ може да кандидатства:

 

 • код 35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, не са допустими за финансиране по процедурата;
 • Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW (с изключение на изгарянето в инсталации за изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци)
 • Рафиниране на минерални масла
 • Производство на кокс
 • Пържене и агломерация, включително гранулиране, на метална руда (включително сулфидна руда)
 • Производство на чугун или стомана (първично или вторично стапяне), включително непрекъснато леене с капацитет, превишаващ 2,5 тона за час
 • Производство или преработка на черни метали (включително феросплави) в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW. Преработката включва, inter alia, прокатни станове, междинни подгреватели, пещи за отвръщане, ковашки цехове, леярни, цехове за нанасяне на покритие и байцване
 • Производство на първичен алуминий
 • Производство на вторичен алуминий при използването на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
 • Производство или преработка на цветни метали, включително производство на сплави, рафиниране, леене и др., в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност (включително горива, използвани като редуциращи агенти), превишаваща 20 MW
 • Производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно
 • Производство на варовик или калциниране на доломит и магнезит в ротационни пещи за изпичане или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно
 • Производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно
 • Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно
 • Производство на изолационни материали от минерална вата с използване на стъкло, камък или шлака, с капацитет на топене над 20 тона дневно
 • Сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плоскости и други продукти от гипс, в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
 • Производство на целулозен пулп от дървесина или сходни влакнести материали
 • Производство на хартия или картон с производствен капацитет над 20 тона дневно
 • Производство на сажди с карбонизиране на органични вещества. като масла, катран, остатъци от крекинг и дестилация, в случай на използване на съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW
 • Производство на азотна киселина
 • Производство на адипинова киселина
 • Производство на глиоксалова и глиоксилова киселина
 • Производство на амоняк
 • Производство на органични химически вещества в насипно или наливно състояние чрез крекинг, реформинг, частично или пълно окисляване или чрез подобни процеси, с производствен капацитет, превишаващ 100 тона дневно
 • Производство на водород (H2) и синтетичен газ чрез реформинг или частично окисляване, с производствен капацитет, превишаващ 25 тона дневно
 • Производство на калцинирана сода (Na2CO3) и на натриев бикарбонат (NaHCO3)
 • Улавяне на парникови газове от инсталации, попадащи в приложното поле на настоящата директива, с цел пренос и съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
 • Пренос на парникови газове чрез тръбопроводи с цел съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
 • Съхранение на парникови газове в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО
 • Въздухоплаване
 • Сектора на рибарството и аквакултурите
 • сектора на преработка и продажба на селскостопански продукти

 Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в допустими и недопустими сектори по настоящата процедура, средства по тази процедура се предоставят само за сгради, в които се извършват дейности в допустимите сектори.

 

 1. За какво може да се кандидатства (допустими дейности):
 • Дейности за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Дейности за изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките;
 • Дейности за изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Дейности за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • Дейности за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • Дейности, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация;
 • Дейности за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ.

 

          Обследването за енергийна ефективност на съответната сграда е предварително условие за кандидатстване.

 

          Задължително изискване е след изпълнение на препоръчаните в обследванията за енергийна ефективност мерки, във всяка сграда, включена в ПИИ, да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

 

          За сградите на предприятия в сферата на производството, които попадат в обхвата на Kомпонент 1 не се изисква постигане на клас на енергопотребление.  В тази връзка не се издава сертификат за енергийни характеристики на промишлена система, както и не се издава сертификат за енергийни характеристики на производствена сграда, която е част от промишлената система.

 

          По настоящата процедура ще бъдат подкрепени само производствени сгради, за които избраният за изпълнение пакет от енергоспестяващи мерки ще осигури най-малко 30 % спестяване на първична енергия спрямо базова линия на енергопотребление на производствената сграда.

 

          За сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите, включително в сектор „Туризъм“ (Kомпонент 2) следва да се спазват изискванията за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, определени в Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. и Наредба № РД-02-20-3 от 09.11.2022 г.

 

          За целите на процедурата, сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда, която кандидатства за получаване на средства трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.) и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г.за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради.

 

          За сградите на предприятията в сферата на търговията и услугите (Kомпонент 2) след изпълнение на предвидените в изготвеното обследване за енергийна ефективност енергоспестяващи мерки (ЕСМ), се изисква постигане на клас на енергопотребление „В”и минимум 30% спестяване на първична енергия.

 

          Проекта следва да включват изпълнение на енергоспестяващи мерки в цялата сграда (обследването следва да обхваща всички нива и помещения в сградата).

          В случай, че мерките в предложението за изпълнение на инвестиция включват изграждане на съоръжения/системи за производство на енергия от възобновяеми източници (ВИ) в сградата (или в близост до сградата), допустими за финансиране са само такива за собствено потребление, с цел осигуряване на сградата с енергията от ВИ за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди, осветление и др.

 

          ВАЖНО: По настоящата процедура не са допустими дейности и не са допустими разходите за тях за изпълнение на енергоспестяващи мерки и мерки за внедряване на ВИ, с които се постига намаляване на енергопотреблението на индустриалните процеси в производството и обслужващите ги енергийни системи, и на технологично оборудване в промишлената система, към която принадлежи производствената сграда, обект на интервенция.

 

 1. Допустими разходи: разходи, които се признават при отпускане на средствата
 • разходи за строително-монтажни работи (СМР)/инженеринг за прилагане на мерки за ЕЕ и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, ако са посочени в енергийното обследване, в т. ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките. В рамките на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са допустими.
 • разходи за изготвяне на инвестиционни проекти, съгласно ЗУТ;
 • разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация;
 • разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор след приключване на дейностите по изпълнение на СМР – допустими само за ПИИ в режим на минимална помощ;
 • разходи за авторски надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за строителен надзор, съгласно ЗУТ;
 • разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно ЗУТ;
 • разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация..

 

Период на допустимост на разходите:

 • след датата на подаване на предложението за изпълнение на инвестиция до 30 юни 2026 г. включително.
 • Разходите за изготвяне на обследване и сертификат за енергийна ефективност – направени от крайния получател и са платени от 1 февруари 2020 г. до 30 юни 2026 г. включително

 

 1. За колко може да се кандидатства (размер на помощта):

 

Категория предприятие

Минимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева

Максимален размер на заявеното безвъзмездно финансиране на предприятие в лева

Микропредприятия

35 000,00

100 000,00

Mалки предприятия

300 000,00

Средни предприятия

100 000,00

500 000,00

Големи предприятия

1 500 000,00

 

 

          Процент на съфинансиране при режим „Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната ефективност“:

 

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности

извън ЮЗР (NUTS–2)

Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

Микро и малки предприятия

45% (+20%)

35% (+20%)

Средни предприятия

45% (+10%)

35% (+10%)

Големи предприятия

45%

35%

 

          При режим минимална държавна помощ (de minimis) Максималния размер на помощта е 200 000 евро за период от 3 години с натрупване (в зависимост от ползваните помощи по същия режим).

 

          Процента на съфинансиране при „минимална помощ“ за всички категории предприятия е 65%.

 

          За място на изпълнение се приема местоположението на обекта на интервенция (сграда), която е включена в ппроекта.

 

 1. Максимална продължителност на проектите: 24 месеца, но не по-късно от 30.06.2026 г.

 

 1. Общ размер на средствата по процедурата

 

Общият размер на средствата по настоящата процедура е в размер на 235 200 000,00 лева.

 

Компоненти

(по видове предприятия)

Компонент 1 Сгради на предприятия в сферата на производството (33%)

Компонент 2 Сгради на предприятия в сферата на търговията и услугите (67%)

Общ размер на финансовите средства, в лева

Микро/малки предприятия (25%)

19 404 000,00

39 396 000,00

58 800 000,00

Средни предприятия (35%)

27 165 600,00

55 154 400,00

82 320 000,00

Големи предприятия (40 %)

31 046 400,00

63 033 600,00

94 080 000,00

Общо:

77 616 000,00

157 584 000,00

 1. 200 000,00

 

 1. Степен на готовност при кандидатстване:

 

          На етапа на кандидатстване, кандидатът следва да представи:

 • Доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност за сгради по компонент 1) ИЛИ доклад за резултатите от обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация за сгради по компонент 2), за сградата, включена в предложението за изпълнение на инвестиция.
 • Сертификатът за енергийни характеристики на всяка сграда по Компонент 2 трябва да се издаде/актуализира в съответствие с изискванията към енергийните характеристики, определени в Наредба №РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. и Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г..
 • КСС за предвидените за изпълнение енергоспестяващи мерки в обследванията за енергийна ефективност.
 • Писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба,

        или

 • Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“ или Решение по ОВОС за одобряване, съгласно чл. 18 от същата наредба;

        или

 • Решение по чл. 18 или чл. 28 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони за одобряване.
 • инвестиционен проект за изпълнението нна енергоспестяващите мерки съгласно ЗУТ (ако е приложимо).

 

 1. Крайният срок за прием на предложения е до 15 юни 2023 г., 17:30 ч.

 

          Отчет за приходите и разходите за 2022 г., стойността по ред „Нетни приходи от продажби“ от приходната част на отчета (код на реда 15100, колона 1).

          Пълният пакет документи за кандидатстване (Насоките за кандидатстване и приложенията към тях), заедно с всички изисквания и условия за допустимост, на които следва да отговаря предложението, са публикувани на следните интернет адреси: https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po-npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za-kandidatstvane/ и на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active.

          Подаването на предложения се извършва изцяло по електронен път чрез подаване на електронен формуляр за кандидатстване и придружителните документи в Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел НПВУ), на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active