Проекти и програми

Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с уврежда

06.02.2023

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 13.03.2023 г. за социални проекти и 28.03.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона   за хората с увреждания /Методика/. Същата може да изтеглите от тук: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84

В конкурса могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, и с приключена една пълна финансова отчетна година като регистрирано в АХУ специализирано предприятие, съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

 1. Проектите със социална насоченост имат за цел да се подпомогнат работодателите от специализирана работна среда за осигуряване на адекватни условия на труд за работещите в тях хора с трайни увреждания. Финансираните дейности по проектите са обособени в пет компонента, както следва:

КОМПОНЕНТ 1: дейностите насочени към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите лица с трайни увреждания, чрез внедряване на подходящи приспособления, за повишаване производителността на труда на хората с увреждания;

КОМПОНЕНТ  2:  дейности за създаване на архитектурен достъп  до работните места и другите помещения в територията на специализираните предприятия и кооперации;

КОМПОНЕНТ 3: дейности за създаване на обща хигиенна среда и здравословен микроклимат на територията на специализираните предприятия и кооперации;

КОМПОНЕНТ  4: дейности насочени към повишаване на професионалната квалификация на работещите служители с трайни увреждания;

       КОМПОНЕНТ  5: дейности насочени към създаване на условия за сертифициране на специализираните предприятия и кооперации за въвеждане на стандартизирани системи за управление.          

 

       2. По Глава втора от Методиката /проекти със социална насоченост/:

 

2.1. Максимален размер на субсидията за проект: 50 000 лв.

 

            2.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  13.03.2023 год.

 

            2.3.Електронен адрес: ahu_sn @mlsp.government.bg.

 

 1. Проектите със стопанска насоченост имат за цел да се повиши конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с трайни увреждания чрез:
 • технологично обновяване на машините и съоръженията;
 • въвеждане на нови технологии;
 • преоборудване на съществуващи и разкриване на нови работни места за хора с трайни увреждания.

 

 1. По Глава трета от Методиката  /проекти със стопанска насоченост/:

 

 1. Максимален размер на субсидията за проект: 90 000 лв.

 

 1. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  28.03.2023 год .

 

            4.3  Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg

       5.  Допълнителна информация:

            5.1. Исканата сума за едно проектно предложение по т.2.1 и т.4.1 трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.

              5.2.  При кандидатстване по т.4 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 32 от Методиката.

5.3. По Методиката се финансират и проекти за изграждане на онлайн платформа с уебсайт, с цел популяризиране на услугите и продукцията на специализираните предприятия и кооперации в глобалното интернет пространство.

 

Ø  Не могат да кандидатстват специализирани предприятия:

 • които са получили държавни помощи, надхвърлящи левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година;
 • чиито предложения са в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • които имат изискуеми публични задължения;
 • на които са предявени за доброволно плащане санкции по издадени констативни протоколи по чл. 53, ал.6 и същите не са платени;
 • които не са извършвали стопанска дейност през последната пълна отчетна (календарна) година преди годината на кандидатстване;

·         които са отчели за три поредни предходни години, преди годината на кандидатстване, парични наличности по банкови сметки и/или в касата, превишаващи двукратния размер на исканата субсидия;

·         чиито предложения са насочени към създаване или подобряване на качествени характеристики или повишаване на стойността на дълготрайни активи, които се отдават или ще се отдават под наем;

·         чиито предложения не са свързани с разкриване и/или преоборудване на работни места, на които се назначават лица с трайни увреждания по чл. 32 и чл. 33;

·          чиито предложения за преоборудване на работни места съгл. чл. 33 са вече финансирани през последните три години;

 • чиито предложения са получили финансиране през предходната година.
 • които имат просрочия по сключени договори с АХУ за финансиране на повече от 18 месеца преди датата на обявяване на конкурса;
 • които нямат една приключена предходна пълна отчетна финансова година като регистрирано в АХУ специализирано предприятие (за новорегистрираните в Регистъра на специализираните предприятия).

 

         6. Проектните предложения и изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административното съответствие  /приложение 3 за проекти със социална насоченост и приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

          6.1 На място, в деловодството на Агенция за хората с увреждания,  на адрес - гр. София 1233, ул.„Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани /или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи, съгласно т.2.2 и т.4.2.

          62 Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с куриер на посочения в 7.1 адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със същите документи или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.2.2 и т.4.2.

            6.3 По електронен път на посочените електронни адреси на АХУ, съгласно т.2.2 и т.4.2. Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, съответно:

   - за проекти със социална насоченост: ahu_sn@mlsp.government.bg;

   - за проекти със стопанска насоченост: ahu_stn@mlsp.government.bg.

 

След подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95, 832 90 73   

Лице за контакти : Жасмина Петкова