Проекти и програми

"Интелигентна енергия Европа ІІ" набира проектни предложения

04.03.2013

 

Сигурна и устойчива енергия в Европа, предлагана на конкурентни цени. Това е основната цел на програма "Интелигентна енергия – Европа ІІ" (ИЕЕ ІІ), която набира проектни предложения от публични и частни организации в Европа, допринасящи за по-чисто, по-конкурентоспособно и по-сигурно енергийно бъдеще.

На практика ИЕЕ ІІ осъществява връзка между научните изследвания и масовото навлизане на енергийни иновации като финансира дейности, ускоряващи тяхното пазарно разпространение. ИЕЕ ІІ е част от обширната "Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации" (CIP) на ЕС и се управлява от Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) в Брюксел.

Допустими мерки за финансиране

"По програмата се финансира изпълнението на т.нар. меки мерки. Това означава, че те са насочени към създаване на благоприятни пазарни условия, към развитие и прилагане на политики, създаване на предпоставки за инвестиции, изграждане на капацитет, умения и информираност. Проектите трябва да водят до предприети действия и промяна в поведението на хората", обобщи Евгения Харитонова, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. По програмата не се финансират инвестиционни и изследователски дейности.

Типовете проекти, финансирани от ИЕЕ ІІ, се разделят на три основни вида:
- За насърчаване и разпространение – например извършване на стратегически проучвания, свързани с настоящото или бъдещото законодателство (вкл. функционирането на вътрешния пазар, изпълнението на бъдещи стратегии в областта на енергетиката и др.), създаване на структури или инструменти за устойчиво енергийно развитие (вкл. пазарни инструменти, енергиен мениджмънт и др.), насърчаване на устойчиви енергийни системи и оборудване с цел тяхното навлизане на пазара и стимулиране на инвестициите, провеждане на кампании за повишаване на информираността, провеждане на обучения, развитие на информационни, образователни и обучителни структури, обмяна на ноу-хау и добри практики, мониторинг на изпълнението и ефекта на европейското законодателство и др.

- За въвеждане на пазара – дейностите са насочени към навлизането на пазара на иновативни технологии, процеси, продукти или практики, които вече са били успешно демонстрирани.
- Специфични дейности за ограничени целеви групи – тук се включват дейности, насочени към стандартизиращите институции в държавите членки и други участващи страни.

Направления:

- Енергийна ефективност и ВЕИ в сгради – проектите следва да включват дейности, насочени към трансформиране на сградния фонд в сгради с близко до нулево потребление на енергия, мониторинг на издадените сертификати за енергийните характеристики на сградите и др.

- Инициативата "Изграждане на умения" – (Build Up Skills) – проектите трябва да включват дейности, насочени към разработването на квалификационни и обучаващи схеми за специалисти, строителни работници, монтажници и др.

- Местно енергийно лидерство – проектите могат да включват дейности, насочени към интегриране на системи за енергиен мениджмънт в плановете за действие за устойчива енергия, обмяна на добри практики, осигуряване на достъп до енергийна информация и др.

Кой може да кандидатства

За участие в програмата е нужно партньорство, съставено от минимум три независими юридически лица (публични или частни), всяко от които е регистрирано на територията на държавите членки, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Хърватия и Македония.

По инициативата Build Up Skills – Pillar II могат да кандидатстват партньорства, формирани от поне две независими юридически лица от една и съща или от различни допустими по програмата държави.

По инициативата "Мобилизиране на местни енергийни инвестиции" (MLEI), по част "Техническа помощ за разработване на проекти" (PDA), могат да кандидатстват едно или повече юридически лица, регистрирани в допустимите по програмата държави. Проектите следва да бъдат координирани от местен или регионален орган (напр. община, град, провинция, регион) или от друга публична организация.
 

Какви са сроковете

Крайният срок за подаване на проектни предложения по програмата е 8 май 2013 г. (сряда), 17:00 ч. (брюкселско време).

Крайните срокове за инициативата Build Up Skills – Pillar II са два:

- за покана за набиране на проектни предложения от 2012 г. - 30 април 2013, 17:00 ч. (брюкселско време)

- за покана за набиране на проектни предложения от 2013 г. - 28 ноември 2013, 17:00 ч. (брюкселско време).

Проектните предложения се подават само по електронен път чрез специална онлайн система (EPSS). Препоръчително е проектното предложение да бъде написано на английски език. Ако проектът бъде написан на друг език, следва да се представи и резюме на английски.

Кандидатстването по програмата е изключително олекотено откъм представяне на фирмени документи. По-голяма част от исканата информация се подава от водещия партньор, а всички декларации и формуляри са достъпни онлайн.

Официален уебсайт на програма "Интелигентна енергия Европа ІІ" http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

- http://www.managenergy.net/partner_search - официална база данни за търсене на партньори по програмата

- http://www.linkedin.com/groups/CIPIEE-Intelligent-Energy-Europe-3857254 - профилът на програмата в Linkedin е място, където се водят оживени дискусии по програмата и могат да се намерят бързо партньори по различни проекти.

- http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/index_bg.html - официална страница на Споразумението на кметовете. На нея се публикува информация за програмата и за различни изпълнени проекти. Членовете на тази организация са подходящи за партньори по проекти.