Проекти и програми

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ: Нова процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

21.10.2022

Краен срок за кандитастване:  19.12.2022 г. до 16:30 часа

Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Общият бюджет по процедурата е  30 600 000 лв. Финансирането е в размер на 100% между 3 и 20 хил. лв. за проект.

Бизнеси от почти всички сфери могат да получат финансиране за „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, предназначени за:

 • Създаване на онлайн магазин (система за управление на съдържание и продукти, инструменти за анализ, чат-бот, изграждане на базово SEO и още);
 • Създаване на корпоративен уебсайт (адаптивен дизайн, система за управление на съдържание, изграждане на базово SEO, възможност за многоезичност, чат-бот и още); 
 • Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама (изготвяне на стратегия, план-график за изпълнение, текстово и визуално съдържание, конфигурация и настройки на рекламните кампании, ремаркетинг, анализ и още);
 • Въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP система) (управление на продажби, вериги за доставки, финансово-счетоводни дейности, складово стопанство, логистични процеси);
 • Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система) (управление на информация за клиенти, партньори, доставчици, следпродажбено обслужване, маркетингови дейности и още);
 • Въвеждане на модул / система за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес (управление на производствения процес, управление на логистични процеси, функционалност за генериране на справки и анализи и още);
 • Въвеждане на модул / система за управление на складовото стопанство (WMS) (управление на складови наличности, приемане и изпращане на продукти, управление на складово пространство и др);
 • Въвеждане на система/модул за управление на производството (управление на жизнен цикъл на продуктите, управление на производствен процес и др.); 
 • Въвеждане на модул / система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система) (специализиран POS терминал, интегриран с програма за складови наличности, баркод четец, фиксално устройство);
 • Въвеждане на система за бизнес анализи (BusinessIntelligence система) (Функционалност за събиране/ извличане на данни, анализ на поведението на клиентите, анализ на финансови резултати и още);
 • Въвеждане на система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда (сигурен отдалечен достъп за провеждане на вътрешни обучения, възможност за проследяване на процеса на обучение);
 • Въвеждане на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001  (Утвърждаване и разработване на система за управление на сигурността на информацията и още);
 • Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа (защитна стена за филтриране на онлайн трафика, система с централизирано управление за защити на сървъри и работни станции от зловреден код);
 • Изграждане на система за архивиране на информация (Автоматично архивиране на информация от сървъри, работи, възможност за интеграция с централизирано управление на достъпа и още);
 • Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация (централизирано управление на достъпа на служителите до информация и споделянето й, физически и виртуален сървър за съхранение на информация и управлението й и още);
 • Сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001.

Подаването на предложенията се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран Формуляр за кандидатстване. Формулярът и придружителните документи се подават чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Active

След достъпване на системата чрез създаден потребителски профил, кандидатите могат да задават въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 21 (двадесет и един) дни преди изтичането на срока за кандидатстване в ИСМ (ИСУН 2020, раздел НПВУ) чрез модул „Електронно кандидатстване“, в раздела на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, секция „Разяснения по процедурата“.

Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСМ-ИСУН 2020, раздел НПВУ и на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, секция „ИКТ решения и киберсигурност в МСП“ в 10-дневен срок от получаването им, но не по-късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване.

Пълният пакет документи за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа и в ИСУН 2020, раздел НПВУ, процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac