Проекти и програми

Схема BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по „Програма за икономическа трансформация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

19.08.2022

БЕЗВЪЗМЕЗДНО финансиране за
ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ
на вашето производство
в размер до 50% от стойността на проекта

 

            Срок за кандидатстване: 16.30 ч. на 21 септември 2022 г.

 

            Първата процедура по Плана за възстановяване и устойчивост стартира. Тя е по Програмата за икономическа трансформация по схема BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

            По цялата програма са предвидени над 1,3 млрд. лева, а по първата процедура - за технологичната модернизация в предприятията, финансирането е в размер на 260 млн. лева, като средствата са безвъзмездни.

            Цел на схемата: Да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига на МСП.

            Бюджет на схемата:   260 млн. лв. 

 

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за 1 проект за:

·         микро предприятие: до 180 000 лв.

·         малко предприятие: до 350 000 лв.

·         средно предприятие: до 700 000 лв.

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за 1 проект -

     35 000 лв.

 

Режим на финансиране:  В зависимост от нуждите си и спецификата на съответното проектно предложение, кандидатите трябва да изберат само ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ:

            1)  „Регионална инвестиционна помощ“

или

            2)  „Минимална помощ“ (de minimis)

            ВАЖНО: Комбинирането на двата режима на помощ в рамките на едно предложение за изпълнение на инвестиция е недопустимо.

Максимален срок за изпълнение:  12 месеца

Допустими разходи:

 

1)    Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи

2)  Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:

2.1)   Разходи за придобиване на специализиран софтуер

2.2)   Разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи

 

ВАЖНО:

·         Разходите по т. 2.2) не трябва да надвишават общо 50 000 лв.

·         Заложените разходи за ДМА следва да съответстват на пазарните цени на база на индикативни оферти, като е допустимо увеличение до 15%  от стойността на представената оферта

·         Недопустими са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.

 

Допустими кандидати:

 

·         Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

·         Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

·         Микро, малки или средни предприятия според закона за МСП

·         Да са реализирали приходи от продажби общо за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., в зависимост от вида на предприятието, както следва:

o    Микро предприятие ≥ 210 000 лв.

o    Малко предприятие ≥ 750 000 лв.

o    Средно предприятие ≥ 3 000 000 лв.

·         Реализирали нетни приходи от продажби за 2021 г. в зависимост от вида на предприятието, както следва:

o    Микро предприятие ≥ 52 000 лв.

o    Малко предприятие ≥ 187 000 лв.

o    Средно предприятие ≥ 750 000 лв.

​​

·         Извършват основната си икономическа дейност в един от следните национални или регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021 – 2027г.:​

​         Национални приоритетни  сектори:

а​

o    Средно към високотехнологични производства:
- C20 Производство на химични продукти
- C27 Производство на електрически произведения
- C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
- C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
- C30 Производство на превозни средства, без автомобили

o    Други производства:
- Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
- Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

o    Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
- J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
- J60 Радио- и телевизионна дейност
- J61 Далекосъобщения
- J62 Дейности в областта на информационните технологии
- J63 Информационни услуги
- M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
- M72 Научно-изследователска и развойна дейност

o    Високотехнологични производства:
- C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
- C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 

         Регионалните приоритетни сектори:

- C10 Производство на хранителни продукти

- C11 Производство на напитки

- C13 Производство на тъкани

- C14 Производство на облекло

- C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

- C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

- C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

- C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

- C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

- C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

- C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

- C24 Производство на основни метали

- C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

- C31 Производство на мебели

- C32 Производство, некласифицирано другаде

- C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

- J58 Издателска дейност

      

Кой не е допустим? Важно!

·         Микропредприятия, които имат седалище или клон в община  от селските райони и са заявили дейности за подпомагане в селски район

·         Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С: КИД 10 „Производство на хранителни продукти” (кодове 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91) и код 11 „Производство на напитки” (кодове 11.02, 11.03 и 11.06)

·         Предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на горски продукти. С оглед на това ограничение и във връзка с раздел С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29). Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

·         Микропредприятия, осъществяващи инвестиции в преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти в неселскостопански продукти в селски райони или с производството на памук в селски райони

·         Малки и средни предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции  се осъществяват на територията на селските райони.

·         Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност

·         Предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или към общината повече от 1 % от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.

         Начин на подаване на проектното предложение:

 

·         Извършва се изцяло електронно чрез системата ИСУН. 

·         Проектите се подават единствено посредством валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден на името на лице с право да представлява кандидата (напр. управителя) или на упълномощено лице.

           

            С оглед улесняване на кандидат бенефициентите при подготовката на проектните им предложения, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Структурата за наблюдение и докладване, публикува видео указанияhttps://www.youtube.com/watch?v=5ao7tNbRYPU за попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване по процедурата.

            Пълният пакет документи - Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях, е публикуван в Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“ на следния интернет адрес:

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/ccb84397-c2bf-4fd3-a4d8-161b876dc632

 

            Допълнителна информация относно процедура „Технологична модернизация“ са публикувани на интернет страницата на Министерство на иновациите и растежа  https://mig.gov.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/