Проекти и програми

Ремонтни дейности на съществуващ сграден фонд, свързани с подобряване условията на труд на персонала към Фонд „Условия на труд”

05.07.2022

Фонд „Условия на труд” е юридическо лице създаден към Министерство на труда и социалната политика, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Фонд „Условия на Труд“ към Министерството на труда и социалната политика е разработил програма за съфинансиране на дейности в сферата на подобряване на условията на труд за българските работодатели.

          Фондът приема заявления за кандидатстване от регистрирани лица – фирми и дружества вписани в Търговския регистър със самостоятелен ЕИК. Право да кандидатстват за финансиране на проекти от Фонд"Условия на труд" имат физически лица/еднолични търговци/ и юридически лица работодатели, които отговарят на следните изисквания:

 

 • Към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и служители по сключени с тях трудови договори;
 • Внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;
 • Декларирали са в съответната дирекция "Областна инспекция по труда" местонахождението, вида и характера на дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки;
 •  Назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация, създали специализирана служба или възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове;
 • Осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудовамедицина;
 • Имат изграден комитет (група) по условия на труд;
 • Притежават самостоятелна регистрация по Булстат/ЕИК/.
 •  Средства от Фонда се предоставят безвъзмездно след изпълнен проект за финансиране до 30 на сто от стойността на проекта за подобряване на условията на труд в отделни предприятия - фирми, дружества и регистрирани субекти със самостоятелна регистрация по Булстат /ЕИК и с конкретна практическа приложимост.

 

Условия за участие :

 

 • Редовно плащани осигурителни вноски,
 • Максимален срок за изпълнение на проекта до 12 месеца,
 •  Регистрирани трудови договори на ангажиран персонал,
 • Липса на задължения в съответствие с Чл.87 от ДОПК,
 • Съществуващ собствен или нает сграден фонд.

 

Дейности и финансиране:

          Средства от Фонда се предоставят безвъзмездно след изпълнен проект за финансиране до 30 на сто от стойността на проекта за подобряване на условията на труд в отделни предприятия - фирми, дружества и регистрирани субекти със самостоятелна регистрация по Булстат /ЕИК и с конкретна практическа приложимост.

          Допустими дейности по проекта : Допустими са дейностите свързани с подобряване условията за труд и отдих на наетия персонал чрез ремонти и подобрения в съществуващ собствен или нает сграден фонд, обезопасяване на машини и съоръжения, създаване условия за игнориране рисковете в работната среда, оптимизиране факторите влияещи върху труда.

         

 • Максималният размер на средствата за финансиране от Фонда е в размер до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по проекта, но не повече от 100 000 лв. без ДДС за малки, средни и големи предприятия.

 

 • Максимален размер на средствата инвестирани в проекта е 330 000 лв. без ДДС.

 

 • Допустими дейности чрез ремонти и подобрения:

 

          По проект на Министерство на труда и социалната политика / МТСП/ чрез Фонд „Условия на труд“ за подобряване условията на труд и отдих на персонала в съществуващ или нает сграден фонд:

 

1.Подмяна на защитно–заземителна и мълниезащита инсталация,

2.Изграждане на  аварийни евакуационни външни стълби,

3.Ремонт на покриви и покривни отводнителни съоръжения,

4.Ремонт и изграждане на тавани,

5.Ремонт на вътрешни стени,

6.Ремонт на външни /фасадни / стени,

7.Изграждане на подове,

8.Подмяна на осветителни тела,

9.Подмяна на дограми, врати и прозорци в производствени, офисни и други помещения и части,

10.Климатизация, вентилация, аспирация и отопление  на работни и офис помещения,

11.Изграждане на преградни паравани за индивидуално или  групово сепариране на персонал ,

12.Подобряване помещения за отдих и работен процес,

13.Ремонт  или  изграждане стая на жената,

14.Изграждане шум изолиращи стени и приспособления за игнориране на неблагоприятния шум в работна среда,

15.Изпълнение предписания от ГД“ Инспекция по труда „, противопожарните органи или други органи свързани със здравето и безопасността на персонала,            

16.Покупка на филтриращи системи за пречистване на въздух в работна среда,

17.Изграждане на въздушни, механични или водни завеси за изолиране зоните и помещенията от неблагоприятен микроклимат или друга неблагоприятна работна среда,

18.Ремонт и подобряване на съблекални, бани, тоалетни, стая за почивка на персонала,

19.Ремонт на помещение за приемане на храна при кетъринг хранене,

20.Ремонт на столова за хранене на персонала и подобряване на съществуващо такова помещение,

21.Покупка на соларна инсталация за генериране на топла битова вода необходима за хигиенно-битови и други цели,

22.Обезопасяване на машини и съоръжения в зависимост от дейността на фирмата,

23.Подмяна на електроинсталация и свързано с електро безопасността на хора и техника, изолиращи щанги, изолиращи стълби, изолиращи площадки, както и други предписания на органите за противопожарна защита,

24.Изграждане на система от блокировки свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици,

25.Покупка на газ сигнализатори,

26.Монтаж на аварийни душове за промиване очите или цялото тяло  на работещ,

27.Доставка и монтаж на нови климатични тела или системи за климатизация,

28.Доставка, монтаж и подмяна на отоплителната инсталация- лъчисти, газови отоплителни тела,   котли на пелети или друга техника за отопление,

29.Доставка и монтаж на екрани, кожуси, покрития, ограждения около източниците на производствен шум,

30.Изграждане на звук поглъщаща обработка на стените и таваните в помещения с наднормен шум,

31.Звукоизолирани кабини за работещите в помещения с наднормен шум ,

32.Поставяне на фундамент различен от този в производственото помещение под източника на вибрации, осигуряване на допълнително оборудване към машините намаляващо риска от вибрации, защита от летящи, изхвърлени частици или предмети,

33.Доставка и монтаж на предпазители , предпазни екрани, паравани ,ограждения, или защитни покрития, система от блокировка свързана с техническо средство свързана с анализ на работната среда за наличие на вредни емисии,

34.Екраниране на лазерни устройства отстраняващи възникването на опасности за здравето на работещите, оптични устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение,

35.Защита от падащи предмети в производствени и други помещения чрез изграждане на козирки, навеси, прегради, тунели, бордови дъски,

36.Защита от пожар и взрив чрез система от хидранти и струйници, автоматична пожарогасителна инсталация, пожар известител инсталация, автоматични газоанализатори,

37. Защита от биологични агенти в работната среда,

38. Други дейности в зависимост от спецификата на работа в предприятието.