Проекти и програми

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

31.05.2022

Краен срок за кандидатстване: 27.07.2022 г.

          Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира кампания за набиране на проекти, които ще се финансират по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на хора с увреждания.     

          По Компонент 1 на програмата ще се финансират проекти за достъпна жилищна среда чрез изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори, които улесняват придвижването на хората с увреждания. МТСП ще отпуска до 100 000 лв. за всяко одобрено проектно предложение. В случаите, когато тяхната стойност е по-висока, кандидатите ще могат да съфинансират изпълнението на допустимите дейности.

          По програмата могат да кандидатстват собственици на жилища с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда. Допустими кандидати са и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

          Одобрените проекти по компонент „Лична мобилност“ ще се финансират с до 8000 лв. Средствата се отпускат  за преустройство на лек автомобил за човек с трайни увреждания и монтиране на помощно съоръжение за качване и сваляне на инвалидна количка. За пръв път по програмата МТСП ще финансира закупуване на лек автомобил, приспособен за шофьори с трайни увреждания. Кандидатите ще могат да получат и средства за шофьорски курс.

          Право да кандидатстват по Компонент „Лична мобилност“ имат хора с трайни увреждания, с доказан дефицит на долни и/или горни крайници и решение на органите на медицинската експертиза, които имат документ, че са физически годни да бъдат шофьори. 

          През миналата година по програмата са финансирани 131 проекта в 36 общини. С тяхното изпълнение е създадена достъпна жилищна среда за близо 200 души с увреждания. Отпуснати са и средства за преустройството на 5 коли за шофьори с увреждания.

          Общият бюджет на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност за 2022 г. е 2,5 млн. лв. Средствата са увеличени с 500 000 лв. в сравнение с миналата година.

          Подробна информация за условията и документите за кандидатстване по двата компонента може да се намери на интернет-страницата на МТСП (www.mlsp.government.bg рубрика „Политики“, категория „Хора с увреждания“, секция: „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност”) или на следния линк: https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1.