Проекти и програми

Онлайн среща за участие на специализирани предприятия с проектни предложения към Агенцията за хората с увреждания

25.02.2022

На 24 февруари 2022 г. НФРИ взе участие в организираната от Агенцията за хора с увреждания онлайн среща за специализирани предприятия с интерес от участие в конкурсите на АХУ.

С цел успешно участие в конкурсите на АХУ, агенцията организира онлайн семинар като направи разяснения на основните моменти в конкурсната документация. Основен акцент беше попълването на формулярите за участие за социални и инвестиционни проекти и обичайните грешки, които се допускат от участниците. Отново бяха припомнени критериите на които трябва да отговарят проектите и ограниченията за участие вконкурсите. Бяха поставени различни въпроси на които участниците получиха отговори.