Проекти и програми

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

01.04.2021

Краен срок: 17.30 часа на 25.05.2021 г.

            Обявен е конкурс от АХУ  за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна дейност на хората с увреждания. Общите условия на които трябва да отговарят хората с увреждания, за да кандидатстват за финансиране са:

 • Да бъдат физически лица с трайни увреждания, с 50 и повече от 50 % определена намалена работоспособност, съгласно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 • Да нямат  учредено еднолично предприятие, независимо дали е действащо или недействащо, както и да са участващи като съдружници в други търговски дружества.
 • Физическото лице - собственик на едноличното предприятие, е задължено след извършване на предвидените основни дейност, активно да работи само в него и в негов интерес.

            Размерът на исканото финансиране за  едно конкурсно предложение не може да превишава сумата от 20 000 лв., като собствено участие не е необходимо.

            Дейностите, които могат да се изпълняват в рамките на проекта се делят на две групи:

 1. първа група се отнасят за инвестиционните дейности, чиято продължителност не може да бъде по-голяма от 4 (четири) месеца;
 2. към втора група дейности се отнасят дейностите, които предстои да се изпълняват след приключване на инвестиционните такива.  Продължителността им не може да бъде по- малка от 36 (тридесет и шест) месеца.

            Средствата се отпускат за покриване само на инвестиционни разходи, като учредяване на ново предприятие, строително-ремонтни работи, оборудване на разкриваните работни места, едно от които задължително е на собственика на предприятието, стартов минимален оборотен капитал, краткосрочен обучителен курс за собственика на предприятието.

            По-подробна информация в Методиката за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания, публикувана  в сайта на Агенция за хората с увреждания, рубрика Проекти/Програми, самостоятелен бизнес: https://ahu.mlsp.government.bg/home/

            Допълнителна информация:

 • Конкурсната документация можете да намерите в Интернет страница на АХУ в рубрика: Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.
 • Проектните предложения с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие, Приложение 4, с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ по един от следните начини:
  • На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.
  • По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg

            Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения.

            Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95, 832 90 73