Проекти и програми

Удължава се срокът за изплащане на компенсации по проект „Запази ме”

02.03.2021

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че Министерски съвет прие ново Постановление № 99/19.03.2021 г. за изменение и допълнение на ПМС № 325/2020 г.

В новото Постановление са регламентирани следните промени:

- Лицата ще имат право на компенсация за не повече от 60 дни в рамките на 2020 г. и за не повече от 90 дни в рамките на 2021 г., в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложени ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, с акт на държавен орган.

- Удължава се крайният срок за допустимост за изплащане на компенсациите – сумите за компенсации са допустими до 30.06.2021 г.

Промените влизат в сила от 1 април 2021 г.

На официалната електронна страница на Агенцията по заетостта е публикуван актуализиран пакет документи за работодатели, които подават за първи път Заявление за изплащане на компенсации за настоящия период или за предходен период:

  • Приложение 1 – Заявление – декларация (образец прием след 01.04.2021 г.);Приложение 2 – Декларация от служител (образец прием след 01.04.2021 г.);
  • Приложение 3 – Списък (образец прием след 01.04.2021 г.) - списъкът следва да е подписан с КЕП или на хартиен носител от работодателя или упълномощен представител на работодателя (с приложено пълномощно) и задължително представен и в електронен формат (формат excel);
  • Приложение 9 – Карта за участие, попълнена съгласно Указания за обобщаване на информация от карти за участие (Приложение 9А) и таблица за агрегиране на информация за участници (Приложение 10) – при първо и последно отчитане и при промяна;
  • Приложение І – Декларация за минимални и държавни помощи, попълнена съгласно Методика за получени минимални помощи.

Работодатели, които вече са подали заявление за изплащане на компенсации, одобрени са, и желаят работниците и служителите им да продължат да получават компенсации, не подават ново Заявление. Работодателите депозират към съответната дирекция „Бюро по труда” следния пакет документи:

  • Приложение 8 „Декларация за липса или наличие на промени” (образец прием след 01.04.2021 г.) за отчитане на съответния месец;
  • Приложение 3 „Списък” (образец прием след 01.04.2021 г.) – за съответния месец. Списъкът следва да е подписан с КЕП или на хартиен носител от работодателя или упълномощен представител на работодателя (с приложено пълномощно) и задължително представен и в електронен формат (формат excel).

Във връзка със заповед № РД-01-194 от 30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България за периода от 01.04.2021 г. до 11.04.2021 г., на официалната електронна страница на Агенцията по заетостта  (https://www.az.government.bg/pages/zapazi-me/) е публикувана актуализирана Заповед № 06-9/ 02.04.2021 г. на министъра на труда и социалната политика, с която се утвърждава Списък с кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка.

Всички актуални образци на документи, както и Указания за работодатели за подаване на заявления и отчитане, са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта.