Проекти и програми

BG05M9OP001-1.054 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС"

14.01.2021

        Краен срок: 31.03.2021 г. 17:30 ч.

     BG05M9OP001-1.054 „Подкрепа за устойчив бизнес” е процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. С настоящата процедура се цели да се предостави подкрепа чрез достъп до бизнес услуги за развитие на предприятия (вкл. самонаети лица). Предвижда се тя да подпомогне крайните получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и да осигури последваща подкрепа за реално стартираните предприятия по операции на ОПРЧР 2014-2020 или Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, с цел първоначално укрепване на дейността им, по-добро управление и създаване на предпоставки за успешно и устойчиво бизнес развитие в бъдеще. Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОПРЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане и представлява последна фаза от подкрепата по ОПРЧР в това направление. Допустимите кандидати са посочени в т.9 „Допустими кандидати“ в Условията за кандидатстване (УК).

     Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е  5 000 лв.

     Кой може да кандидатства?

     В процедурата на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ може да участват единствено предприятия, подкрепени по операции по ОПРЧР 2014 – 2020 или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), които изрично са посочени като конкретен бенефициент на помощта в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и в критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение. Предприятията2 , подкрепени по операции по ОПРЧР 2014 – 2020 или по мерки по ЗНЗ, са както следва:
•    Предприятия, създадени от участници в проекти по операция „Подкрепа за предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020 и самонаети лица, стартирали стопанска дейност чрез участие в проекти по същата операция;
•    Микропредприятия, самонаети лица и социални предприятия, получили финансиране чрез финансов механизъм по ОПРЧР 2014 – 2020;
•    Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по операция „Развитие на социалното предприемачество“ на ОПРЧР 2014 – 2020;
•    Социални предприятия, получили подкрепа за създаване и разширяване на дейността по мерки от Стратегиите за Водено от общностите местно развитие на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020;
•    Микропредприятия и самонаети лица, стартирали дейност чрез проекти за подкрепа на предприемачеството по Стратегии за ВОМР на местни инициативни групи с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020.

Списък на мерките от СВОМР на МИГ, с финансиране от ОПРЧР 2014 – 2020, предоставящи подкрепа за предприемачество:

Мерки с финансиране по приоритетна ос 1, инвестиционен приоритет 3 и/или 5:
• МИГ Ардино – Джебел, мярка 001-3 ОПРЧР - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия;
• МИГ Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово – мярка М9 - Подкрепа за развитие на предприемачески идеи на територията на МИГ;
• МИГ Котел, Сунгурларе, Върбица, мярка 001-3 ОПРЧР - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия;
• МИГ Исперих, мярка ОПРЧР1 – Развитие на предприемачеството;
• МИГ Раковски, мярка МПО1/ИП5 - Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия;
• МИГ Долни Чифлик и Бяла, мярка - Подкрепа за предприемачество;
• МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни, мярка - Насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в МИГ „Струма”.

Мерки с финансиране по приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 4:
• МИГ Лясковец – Стражица, мярка МИГ 05 - Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия;
• МИГ Троян, Априлци, Угърчин, мярка 4 - Социална икономика;
• МИГ Котел, Сунгурларе, Върбица, мярка 002-4 - Насърчаване на социалното предприемачество;
• МИГ Раковски, мярка МПО2/ИП4 - Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост;
• МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана, мярка - Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна;
• МИГ Павликени - Полски Тръмбеш, мярка - Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда;
• МИГ Долни Чифлик и Бяла, мярка - Развитие на социалното предприемачество;
• МИГ Струма – Симитли, Кресна и Струмяни, мярка - Развитие на социалното предприемачество.

•    Предприятия и самонаети лица, стартирали собствена стопанска дейност като безработни лица с одобрен бизнес-проект и получили еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица по реда на чл. 47, ал.1 от ЗНЗ;
•    Микропредприятия, създадени от безработни лица и стартирали стопанска дейност по одобрен бизнес-проект, съгласно чл. 49 от ЗНЗ.

     По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са допустими за финансиране дейности/услуги, насочени към успешно развитие на предприятието:

1. Услуги в областта на бизнес стратегиите;
2. Услуги в областта на продажбите;
3. Маркетинг услуги във връзка с конкретни продукти/услуги на предприятието;
4. Правни (юридически) услуги;
5. Услуги в сферата на финансовото управление и контрол; 6. Мениджмънт услуги;
7. Услуги по управление на човешки ресурси;
8. Услуги в сферата на информационните технологии;
9. Посещение/я и/или участие в търговски изложения/панаири.  Допустимо е участието/посещението в търговски изложения/панаири на територията на ЕС.


     Информация за процедура по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. можете да получите на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/6c22d56d-5993-4e1f-a1e6-e5d5d2af1ca6