Проекти и програми

„Заетост за теб“ с нови условия

20.12.2020

            В съответствие с потребностите на бизнеса и безработните, новите промени включват увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца, вместо досегашните 3 месеца, намаляване на ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от ново наетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост, увеличаване на максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Той се разпределя по следния начин:

  • до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;
  • до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;
  • до 250 души се допуска да наеме до 50 лица;
  • над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

            Допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

            Електронни заявки по новите условия могат да се подават от 27.11.2020 г.

            Всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост, ще могат да се възползват от новите възможности чрез подписване на Допълнително споразумение. За целта трябва писмено да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда”, където могат да получат и допълнителни указания.

            Одобрението/неодобрението на заявките от работодателите ще се извършва, както и досега, на принципа „първи по време, първи по право” до изчерпване на финансовия ресурс за съответната област.

Промените в срока на субсидираната заетост от 3 на 6 месеца ще осигурят на безработните лица по-добра мотивация за включване в по-продължителна заетост, а работодателите ще бъдат по-продължително подкрепени в предстоящия есенно-зимен кризисен период.

Пълната информация по схемата е публикувана на https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/