Проекти и програми

Финансовите инструменти на Фонда на фондовете „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД

30.11.2020

            Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД  предоставя, чрез определени финансови посредници,  финансови инструменти за социални предприятия по Оперативна програма развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) 2014-2020 г. 

            В момента на пазара са два финансови инструмента в това направление: 

 

 1. Микрокредитиране със споделен риск.

 

2.  Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокридитиране.

 

Целта на финансовите инструменти е:

 

 • подобряване на достъпа до финансиране за създаване и развитие на стартиращи предприятия;
 • подкрепа на социалното предприемачество;
 • насърчаване на предприемачеството сред уязвими групи.

 

            Крайни получатели са:  фирми и самонаети лица, регистрирани преди не повече от 5 години, в т.ч. предприятия, чиито собственици са представители на уязвими групи - безработни над 6 месеца, младежи до 29-годишна възраст, хора с увреждания; социални предприятия.

 

            И по двата инструмента се предлагат кредити за стартиращи предприятия и за социални предприятия  (стартиращи и съществуващи).  Разликата е основно в размера на кредита:

 

 • по първия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск” е до 25 000 евро.

 

 •  по втория инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокридитиране” –  до 50 000 евро (или равностойността в лева).

 

 

            Има възможност и за малък кредит до 5000 лв., но това важи девет месеца след края на извънредната епидемична обстановка заради COVID-19.

 

            Фондът на фондовете не предоставя директно кредити на крайни получатели, а използва за целта финансови посредници. 

            По първият инструмент финансови посредници са Сис Кредит АД, Микрофонд АД и ПИБ АД, които оперират на пазара от 3 години.  Контакти на финансовите посредници и повече информация може да намерите на следните сайтове:

 

 

 

            По вторият инструмент финансов посредник е Уникредит Булбанк АД,  които предстои скоро да стартират изпълнение.

 

            Всички предоставени кредити са дългосрочни (до 10 г.), с ниски лихвени проценти, с възможност за гратисен период (до 3 г.),  без такси и комисионни,  с по-ниски изисквания за обезпечения.  

            Кредитите се отпускат за придобиване на ДМА и ДНА, за оборотни средства свързани с основната стопанска дейност, за професионално  или специфично обучение на работниците /служителите. 

            Има известни различия в условията на кредитиране при различните посредници, затова е добре да се запознаете с тях на сайта или в офисите им.

            При Сис Кредит АД и Микрофонд АД може да се кандидатства и онлайн. 

           

            За социалните предприятия се ползва дефиницията посочена в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес”.

 

            „Социално предприятие” означава предприятие, което независимо от правната му форма, кумулативно отговаря на следните условия:

 

 • в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба на своите собственици, членове и акционери, и което:
 • Предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвращаемост  и/или
 • използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел;

 

 • използва своята печалба на първо място  за постигане на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределение не накърнява основната цел, и

 

 • се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност.”

 

 • социално предприятие може да бъде цялата организация, но е допустимо в едно съществуващо предприятие да бъде обособена структура, отговаряща на посочените условия, т. е. предприятие, което:
  • към момента на кандидатстване има обособена структура, осъществяваща социална дейност и действаща като Социално предприятие и
  • води отделна счетоводна аналитичност за тази структура. Тогава е допустим Краен получател, независимо че условията за Социално предприятие не са изпълнени за цялото предприятие, а само за част от него.

 

            В случай на действащо Социално предприятие, посочените обстоятелства следва да бъдат декларирани от Крайния получател при кандидатстване за Микрокредит и да бъдат удостоверени при подаване на искане за предоставяне на финансиране от страна на финансовия посредник с необходимите документи, например учредителен документ и/ или други приложими документи.

            В случай, че потенциален Краен получател създава ново Социално предприятие, обстоятелствата се декларират при кандидатстване за Микрокредит, а впоследствие Финансовият посредник следва да осигури, че Крайният получател съхранява необходимите документи, които удостоверят, че новосъздаденото Социално предприятие попада в обхвата на горепосочената дефиниция.

 

            Под „Социална възвръщаемост“ следва да се разбира действия и/или дейности, насочени към подобряване качеството на живот на уязвими групи. Под социална възвръщаемост не се разбира и не следва да се включват дарения и благотворителност.

            Под понятието „на първо място“ следва да се разбира минимум 51 % от печалбата, която трябва да се насочва към основната цел на социалното предприятие. Основната цел на социалното предприятие трябва да води до постигане на измеримо положително социално въздействие.

 

            Всички стартиращи предприятия са допустими, в т.ч. и такива, създадени от хора с увреждания. Подписани са анекси за облекчаване на условията и разширяване на обхвата на Крайните получатели.

 

            За стартиращи предприятия се считат: Физически или юридически лица, които наскоро са се регистрирали като извършващи стопанска дейност самонаети (в т.ч. занаятчии, лица, упражняващи свободни професии и други), еднолични търговци или наскоро създадени микропредприятия, (в съответствие с постановеното в Препоръката на Комисията 361/2003 и чл. 3 и 4 от Закона за МСП със съответните изменения), които отговарят едновременно на следните критерии:

 • Имат не повече от 5 (пет) години от датата на регистрация към датата на кандидатстване за финансиране;
 • Не са разпределяли печалба (неприложимо във връзка с COVID-19 мерките за период до 9 месеца след извънредното положение);
 • Не са излизали на фондовата борса; и
 • Не са резултат на сливане, разделяне и отделяне.

 

            Стартиращите предприятия следва да са създадени от лица, за които преди тяхното самонаемане в стартиращото предприятие, не са били факт горепосочените обстоятелства.

 

            Лицата следва да са ангажирани лично с управлението на стартиращото предприятие, (в т. ч.,  когато лицето не извършва стопанска дейност като физическо лице или едноличен търговец, то следва да бъде управляващ и да притежава поне 50% от капитала на микропредприятието) - не е приложимо за социални предприятия, които са фондации, сдружения.

 

            Актуална информация за финансовите инструменти може да получите и от уеб страницата: https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-financing-with-risksharing/7-risksharing-microfinance-facility

 

            Подробно за финансовите инструменти на Фонда на фондовете във видеото: https://www.facebook.com/FMFIB/videos/1034689153616162