Проекти и програми

На 13.10.20 г. Министерството на туризма публикува поканата за кандидатстване към туроператори и/или туристически агенти за помощта от 10 млн.лв. по ОПИК

15.10.2020

            Краен срок за подаване  на проекти на туроператори и/или туристически агенти: 16:30 часа на 20 октомври 2020 г.

           От 13 октомври т.г. туроператорите и турагентите могат да кандидатстват за покриване на текущи нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната услуга, по безвъзмездната помощ от 10 млн.лв. по ОП Иновации и конкурентноспособност 2014-2020.

Финансовите средства ще бъдат предоставени от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020” в рамките на процедура BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от  COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.

            Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път. Това става чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Кандидатите е необходимо да имат валиден електронен подпис, издаден от квалифициран доставчик. Подаването на заявлението става чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/32342a56-0d3a-45d2-9441-2a2415f9e313.

            Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща на адрес: opicmt@tourism.government.bg. Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват в ИСУН 2020 и на интернет страницата на Министерството на туризма (www.tourism.government.bg). Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

            Проектните предложения ще бъдат оценявани чрез ИСУН 2020 не по-рано от 5 календарни дни след края на срока за кандидатстване. 

            Всеки от кандидатите трябва да заяви в проектното предложение стойност до 10% от общия си оборот за 2019 г., но не повече от прага на de minimis от 200 000 евро, или 391 166 лв. Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за справяне с последиците от COVID- 19 кризата за български микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

            Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване и изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg.

 Условията за предоставяне на помощта са значително облекчени.

            Бюджет на процедурата:  10 000 000 лева.    

            Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

            Крайният срок за подаване на проектното предложение от страна на Министерството на туризма е 17:00 часа на 15.11.2020 г. За да сформира пакета от проекти на крайните ползватели на помощта (малки и средни предприятия в туризма), Министерството се очаква да предприеме организация на цялата процедура по набиране на проекти от фирмите.

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

 

неприложимо

 

391 166 лв.

ВАЖНО: Максималният размер на безвъзмездната помощ не следва да надвишава 10% от оборота, реализиран от предприятието-кандидат за 2019 г.

Допълнително максималният размер на помощта по режим de minimis, за който може да се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата на равнище едно и също предприятие[1], не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата година).

 

Процент на  съфинансиране: 100%

 

Допустимите кандидати:

 

 • юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност;
 •  които отговарят на изискванията за микро-, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008):
 • 79.11 „Туристическа агентска дейност“
 • 79.12 „Туроператорска дейност“
 • вписани са в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма

 

ВАЖНО: В случай на предприятия, които извършват туроператорска дейност, е необходимо да притежават валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“.

 

 • са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

 

ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г. в случай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата

 

Допустими разходи

 

Да бъдат извършени след 01.02.2020 г.[2] и до крайната дата на изпълнение на проекта.

Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

 

 

 

ВАЖНО: Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана[3] като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за разходите за наем и възнаграждения. Допълнително, за да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна. В случай на съмнение за завишение на направените разходи от пазарните цени, МТ си запазва правото да извърши допълнителна проверка и откаже възстановяване на същите. Редът за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г. е приложим за бенефициенти след подаване на проектното предложение. В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди подаване на проектното предложение и периода след това, надвишават регламентираните прагове, бенефициентът следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“. Процедурата се провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от подаване на проектното предложение до приключване изпълнение на проекта. Когато общата стойност на заявените разходи попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след сключване на административния договор за БФП, бенефициентите следва да съберат две съпоставими оферти.

 

 

Забележка: необходимо е да се има предвид, че бюджетът, който се поопълва по видове разходи при кандидатстване представлява предварителна оценка на очакваните разходи и максимален размер на допустимите разходи.

 

Недопустими разходи

 • разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • разходи за краткотрайни активи, извън посочените в т.14.2;
 • разходи за стоки, предназначени за продажба;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за данъци и такси;
 • разходи, финансирани с публични средства;
 • разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
 • разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
 • разходи за лизингови вноски;
 • разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране[4] за персонал през периода на допустимост на разходите;
 • разходи за суровини, материали и консумативи втора употреба;
 • разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
 • разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 съгласно настоящите Условия;

 

Срок за изпълнение на проекта:      3 месеца

Ред за оценяване на проектните предложения:

Оценката на проектните предложения по настоящата процедура ще се основава на принципа на финансиране, основано на нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред бизнеса/икономиката. За финансиране ще бъдат одобрени всички проектни предложения, които съответстват на критериите за оценка при пропорционално разпределение на наличния бюджет по процедурата спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания оборот на всяко едно предприятие за 2019 г.

При извършването на оценката се проверява дали проектното предложение отговаря на всички критерии, като за всеки критерий се поставя оценката „ДА“, „НЕ“ или „Н/П“ (неприложимо).

 

Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:

а/ Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец

б/ Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение – попълнена по образец

в/ Декларация за минимални помощи – попълнена по образец

г/ Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение – попълнено по образец – ако е приложимо

д/ Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП - не се изисква за независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСП – ако предприятието е свързано

е/ документи за акционерни дружества – при необходимост допълнително уточнение

ж/ Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – прикачено в ИСУН 2020

или

Удостоверение от община по седалище на кандидата, от което да е видно, че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.

или

Документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

 

По служебен път ще се проверява:

 1. Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му).
 2. Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на МТ (Столична община).
 3. Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин.
 4. По отношение на издаваните от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" документи, във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.

 

 

ВАЖНО: В случай че кандидатите разполагат с документите по точки  1. до 4., касаещи изискванията на чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, издадени в срок от 6 месеца преди датата на кандидатстване, е допустимо да ги сканират и приложат с оглед осигуряване на процесуална бързина и икономия. В този случай служебна проверка по отношение на съответния представен документ не се извършва.

 

Допълнително Министерство на туризма ще извършва служебна проверка чрез информационната система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика – МониторСтат (поддържана и управлявана от НСИ) по отношение на следните документи:

 1. Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс във формат идентичен на този, в който са подадени към НСИ за последните две приключени/последователни финансови години на кандидата, неговите предприятия-партньори и свързани предприятия- оригинали или заверено копие.

В случай, че кандидатът съставя консолидирания финансов отчет  или е включено чрез консолидиране в консолидирания финансов отчет на друго предприятие се представят и консолидираните Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс, в които предприятието запазва своите параметри по чл. 3 от ЗМСП без промяна за предходните две приключени/последователни финансови години

 1. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд във формат идентичен на този, в който са подадени към НСИ на кандидата, неговите предприятия-партньори и свързани предприятия за последните две приключили/последователни финансови години – оригинал или заверено копие.

При необходимост, с оглед установяване на двете последователни финансови години по  чл. 4б, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия, МТ може да изиска от кандидатите посочените по-горе документи и за предходни години.

 

Забележка: прави впечатление, че се изисква при оценката да се види подписан и Административния договор от страна на кандидата, но в Условията за кандидатстване не е споменат – това ще се проследи при публикуването на окончателните документи; има образец.


            Ако имате интерес от процедурите е необходимо:

 

 • Да проверите дали фирмата е допустима за финансиране по схемата преди да участвате.


[1] По смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията „едно и също предприятие“ означава всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията по букви а) - г) посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

[2] Съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/460 от 30 март 2020 година и „Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020г.

[3] под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана (вкл. разпоредбите на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ до 30 000 лв.).

[4] В рамките на схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС №151/03.07.2020г.), схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, операции на ОПРЧР за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др.