Проекти и програми

На 15.09.2020 г. УО на ОП Иновации и конкурентноспособност обяви процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подп

17.09.2020

            Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн. в ДВ, бр. 101/22.12.2015 г.) е Министерството на туризма.

            Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен от Министерство на туризма.

 

            Бюджет на процедурата:  10 000 000 лева.     

            Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

            Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат на епидемиологичния взрив от COVID-19, развиващи своята основна икономическа дейност в един от следните сектори, съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008): 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“; 79.1 „Туристическа агентска и операторска дейност“; 79.11 „Туристическа агентска дейност“; 79.12 „Туроператорска дейност“.
            Допустими ще бъдат разходи, извършени за покриване на текущите нужди на кандидатите и за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на  предоставяната туроператорска/турагентска услуга, като задължително трябва да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.
 

 

            Крайният срок за подаване на проектното предложение от Министерството на туризма е 17:00 часа на 15.11.2020 г. За да сформира пакета от проекти на крайните ползватели на помощта (малки и средни предприятия в туризма), Министерството се очаква да предприеме организация на цялата процедура по набиране на проекти от фирмите.


            С цел своевременно запознаване на крайните ползватели с условията за кандидатстване, предстои те да бъдат оповестени на институционалния сайт на Министерство на туризма или в ИСУН.
           
            Проектните предложения ще могат да бъдат подавани чрез ИСУН не по-рано от 5 календарни дни след оповестяване на условията за кандидатстване.

            Срокът, за който ще се подават проектни предложение, ще е минимум 5 календарни дни. 

            По настоящата процедура е без значение редът на подаване на проектните предложения, тъй като средствата от 10 млн. ще се разпределят пропорционално спрямо броя одобрени проектни предложения на база реализирания общ оборот на всяко едно предприятие.

 


            Ако имате интерес от процедурите е необходимо:

  • Да следите е-страницата на Министерство на туризма за обявяване на приема и за методологията и критериите за подбор на проекти: https://www.tourism.government.bg/

 

  • Да проверите дали фирмата е допустима за финансиране по схемата преди да участвате.