Проекти и програми

Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП Иновации и конкурентноспособност /ОПИК/

28.05.2020

Срок за кандидатстване:  15.06.2020 г. 16.30 ч.

            Официално е обявена за кандидатстване процедурата BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП Иновации и конкурентноспособност /ОПИК/ за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ до 10 000 лв.:

https://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2073-podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19

            Подаването на проектните предложения по настоящата процедура се извършва само по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

ВАЖНО!!!

Процедурата ще бъде активирана в ИСУН 2020 и проектните предложения ще могат да се подават от 10:00 часа на 14.05.2020 г.

Желателно е да не се чака крайният срок, а при интерес да се подаде формулярът в рамките на 3-4 дни, тъй като процедурата е със състезателен характер, до изчерпване на средствата.

           

            Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

            Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева.

 

            Предоставяната по процедурата безвъзмездна финансова помощ е под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

            Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 

            По процедурата са допустими следните видове разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

 

  • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
  • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

 

            Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване са приложени към пакета документи за кандидатстване по процедурата, а видеоразяснение може да бъде намерено на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=wqXdlANA11g&feature=youtu.be

            Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 2 (две) седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу или в ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

            Адрес на електронна поща: covid19.micro@mi.government.bg

            Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

            Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) ще е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

            При технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020 при предстоящото подаване на предложенията, може да се обръщате към звеното за помощ на потребителите на системата, функциониращо в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет, на електронна поща: support2020@government.bg или през формата за обратна връзка на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index

 

            Специализираните предприятия са предвидени за участие в процедурата, ако отговарят на изискванията за годишен оборот, съгласно Закона за малките и средни предприятия. Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби от приходната част на ОПР за 2019 г. Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва на надвишава три месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

            Те трябва да са регистрирани преди 01.07.2019 г. и да са осъществявали дейност през 2019 г. Условие е към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат да не е имало финансови затруднения, като се предлага да се вземе под внимание дали има регистриран спад от спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проекта) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

            Допустими са кандидати, които в Годишната данъчна за 2019 г. са отчели поне 30 000 лв. от Годишната данъчна част 5, шифър 0110 Нетни приходи.

           

            Предвижда се с размерът на финансовата помощ да се осигури оперативен капитал за предприятията. Стойността на цялата схема е 173 000 000 лева. Като се очаква около 17 400 микро и малки предприятия да бъдат подкрепени. По процедурата ще се кандидатства до изчерпване на наличния ресурс, т.е. по ред на подаване на проектната документация чрез е-подпис на представляващия предприятието в он-лайн системата  ИСУН 2020.