Проекти и програми

Финансиране на проекти от АХУ по Националната програма за заетост на хора с увреждания

28.05.2020

Срок за кандидатстване:  17.08.2020 г. 17.30 ч.

 

                        Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хора с увреждания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

 

            Максималният размер на субсидията по компоненти е както следва:

 

            Компонент 1 – осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;

 

            Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;

 

            Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.;

 

            Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.

 

                        Допълнителна информация:

 

            Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страницата на Агенцията, рубрика: Проекти / програми, Национална програма за заетост по чл.44, ал.1 от ЗХУ.

 

            Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

 

            1. На място в офиса на Агенция за хората с увреждания - гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи в указания краен срок.

 

            2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи в указания краен срок.

 

            3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg в указания срок.

 

            Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

 

            Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95, 832 90 73.