Проекти и програми

Финансиране на проекти от АХУ за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

28.05.2020

Срок за кандидатстване:  13.07.2020 г. 17.30 ч.

 

            Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

 

            Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

 

            Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

 

            Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева.

 

Допълнителна информация:

 

            Конкурсната документация  е публикувана на Интернет страницата на АХУ в рубрика: Проекти/Програми, самостоятелен бизнес.

            Проектните предложения, придружени с исканите документи се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административно съответствие с придружително писмо в деловодството на Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ по един от следните начини:

  • На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година.
  • Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 13.07.2020 година.
  • По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_ssd@mlsp.government.bg

 

            Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения.

 

            Телефони за справка в АХУ: 02/ 931 80 95, 832 90 73.