Проекти и програми

Информация за бенефициентите, чиито договори, сключени с Агенцията за хората с увреждания (АХУ) подлежат на отчитане

28.05.2020

            Всички документи, свързани с отчитане на договорите, при които е приключила инвестиционната им част могат да се подават по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посочения електронен адрес на АХУ.

            При договори в инвестиционна част, при които не са приключени плащанията към бенефициентите, отчетните документи могат да се подават подписани и сканирани на посочения електронен адрес на АХУ  ahu@mlsp.government.bg След разглеждане и утвърждаване на документите от АХУ, получени по този ред, плащания към бенефициентите ще се извършват само след представянето им на хартиен носител – подписани и подпечатани или по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.