Проекти и програми

Конкурси за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

30.06.2019

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурсите за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

            Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания.

               Проектите се изготвят по нова Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона   за хората с увреждания, която изпращам като прикачен файл.

 

            1. По Глава втора от Методиката /проекти със социална насоченост/:

1.1. Максимален размер на субсидията за проект: 40 000 лв.

            1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  01 .08.2019 год.

            1.3  Електронен адрес: ahu_sn @mlsp.government.bg

 

2. По Глава трета от Методиката  /проекти със стопанска насоченост/:

            2.1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

            2.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  27.08.2019 год .

            2.3  Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg

 

            3.  Допълнителна информация:

              3.1.Исканата сума за едно проектно предложение по 1.1 и 2.1, трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.

              3.2.При кандидатстване по т.2 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 32 от Методиката.

 

4. Конкурсната документация можете да намерите на Интернет страницата на Агенцията за хора с увреждания https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84 рубрика: Проекти / програми, Работодатели по чл. 49 от ЗХУ.

 

5. Проектните предложения заедно с изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

            5.1 На място в офиса на Агенция за хората с увреждания - гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.1.2 и 2.2.

            5.2 Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с куриер на посочения в 5.1 адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със същите документи или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.1.2 и 2.2.

            5.3 По електронен път на посочените електронни адреси на АХУ, съгласно т.1.2 и 2.2. Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, съответно:

   - за проекти със социална насоченост: ahu_sn@mlsp.government.bg;

   - за проекти със стопанска насоченост: ahu_stn@mlsp.government.bg.

         Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

        

Телефони за справка в Агенцията за хората с увреждания: 02/ 931 80 95, 832 90 73