Проекти и програми

Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (по общ ред)

31.01.2019

            Срок за кандидатстване: до 16:30 ч. на 21 май 2019 г.

            http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-2040-podobryavane-na-proizvodstveniya-kapatsitet-v-malkite-i-sredni-predpriyatiya

            Допустими по процедурата са проекти, включващи дейност за подобряване на производствения капацитет на кандидатите.

            Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

            Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

            Адрес на електронна поща: sme_capacity@mi.government.bg.

            Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

            Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 

 

Цел на финансирането по процедурата: Подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал.

Продължителност на изпълнение – до 12 месеца

Минимален и максимален размер на субсидията според категорията предприятие и района на изпълнение

Задължително се избира един измежду двата приложими режими на държавна / минимална помощ съобразно спецификата на проекта:

 1. В случай на регионална инвестиционна помощ:

категория предприятие

В Югозападен район на планиране

%

Минимална стойност на субсидията

Максимална стойност на субсидията

микро

45

100 000 лв.

500 000 лв.

малко

45

100 000 лв.

750 000 лв.

средно

35

100 000 лв.

1 000 000 лв.

 

 

 1. В случай на минимална помощ (de minimis):

категория предприятие

Без значение на района на планиране

%

Минимална стойност на субсидията

Максимална стойност на субсидията

микро

70

100 000 лв.

391 166 лв.

малко

70

100 000 лв.

391 166 лв.

средно

70

100 000 лв.

391 166 лв.

 

 

Важно:

Комбинирането на двата режима на помощ в рамките на едно проектно предложение е недопустимо.

В случай че се изпълняват при условията на режим „регионална инвестиционна помощ“ допустими за подкрепа са само проектни предложения, които имат за свой основен предмет осъществяването на една от следните първоначални инвестиции[1] в материални и нематериални активи:

 • създаване на нов стопански обект
 • разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект
 • основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Бюджет по процедурата: 146.687.250 лева (75.000.000 евро)

Важно: Бюджетът е разделен според вида на икономическа дейност на кандидатите:в зависимост от категорията  на предприятието-кандидат:

 

 

Микро предприятия

 

Малки предприятия

Средни предприятия

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства

 

11 580 958.39 лева

5 921 250 евро

 

 

38 600 749.84 лева

19 736 250 евро

 

 

23 161 916.77 лева

11 842 500 евро

 

Интензивни на знание услуги

6 845 893.96 лева

3 500 250 евро

5 541 844.30 лева

2 833 500 евро

2 280 986.74 лева

1 166 250 евро

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

11 441 605.50 лева

5 850 000 евро

28 457 326.50 лева

14 550 000 евро

18 775 968 лева

9 600 000 евро

 

Допустимост на кандидатите:

 • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и да имат седалище в България;
 • да са микро, малки или средни предприятия;
 • да имат минимум 3 приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.);
 • да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 • за микро предприятия >= 210 000 лв.;
 • за малки предприятия >= 750 000 лв.
 • за средни предприятия >= 3 000 000 лв.

 

 • да развиват основната си икономическа дейност в следните сектори:

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели;

производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични

продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

 

Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на

музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Забележка: С предимство ще се ползват кандидатите, които имат ръст на приходите и печалбата спрямо последните години, предприятията, които са стартирали реализацията на износ. С приоритет ще се финансират проекти на кандидати от областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград като всички инвестиции трябва да се реализират на територията на тези области.

Допустими разходи

1. Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи

дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта;

2. Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване),

представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за

изпълнението на проекта – до 200.000 лв. от общата стойност на проекта;[1] Съгласно определението, дадено в Приложение Н към Насоките за кандидатстване