Проекти и програми

Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество "България - Македония"

26.02.2018

Краен срок: 11 май 2018 г., 17:00 часа българско време

 

            Общата сума на Поканата за набиране на проектни предложения е 6 917 631,00 евро.
            Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:
           

Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА
            Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
            Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.
 

            Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ
            Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
            Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;
            Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.
 

            Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
            Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.
            Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:
            - За България (административно ниво NUTS III) – областите Кюстендил и Благоевград;
            - За Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Североизточен регион, Източен регион и Югоизточен регион.

 

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване, е публикуван на следните интернет страници:

www.ipa-cbc-007.eu

www.mls.gov.mk

www.mrrb.government.bg

www.eufunds.bg

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата:

Основен офис в Кюстендил:  тел. +359 (0)78 58 01 01; 359 (0)78 55 11 83/5,

Клон в Струмица: тел. +389 (0)34 330 331.