Проекти и програми

ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

30.10.2017

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 г.

Процедура

Минимален размер на БФП за проект

Максимален размер на БФП за проект

Максимален % на финансиране

Очакван прием на проекти

Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

100 000 лв.

1 000 000 лв.

от 40% до 80%

Ноември-Декември 2017

Насърчаване на предприемачеството

50 000 лв.

391 166 лв.

80 %

Декември 2017

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

Процедура

Минимален размер на БФП за проект

Максимален размер на БФП за проект

Максимален % на финансиране

Период за прием на проекти

Мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

1 250 евро

25 000 евро

от 60% до 90%

Деке         Декември 2017

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг

на селскостопански продукти

15 000 евро

2 000 000 евро

от 40% до 50%

Ноември-Декември 2017

Мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани

25 000 евро

25 000 евро

100 %

Ноември-Декември 2017

Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности

10 000 евро

200 000 евро

75 %

Април-Май 2018

Мярка 8.3 Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

2 500 евро

1 500 000 евро

100 %

Февруари-Март 2018

Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

5 000 евро

500 000 евро

от 40% до 50%

Февруари-Март 2018