Проекти и програми

ПРЕДСТОЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

20.07.2017

 

Процедура

Минимален размер на БФП за проект

Максимален размер на БФП за проект

Максимален % на финансиране

Период за прием на проекти

Подкрепа за предприемачество

100 000 лв.

391 166 лв.

100%

06.10.2017 г.

Развитие на социалното предприемачество

50 000 лв.

391 166 лв.

100 %

09.10.2017 г.

Специфични обучения компонент 1

50 000 лв.

391 166 лв.

от 50% до 70%

31.10.2017 г.

Специфични обучения компонент 2 – de minimis

50 000 лв.

391 166 лв.

от 70% до 90%

31.10.2017 г.

Открий ме

50 000 лв.

150 000 лв.

100 %

30.11.2017 г.

 

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 г.

 

Процедура

Минимален размер на БФП за проект

Максимален размер на БФП за проект

Максимален % на финансиране

Период за прием на проекти

Разработване на продуктови и производствени иновации

100 000 лв.

1 000 000 лв.

от 40% до 80%

26.09.2017 г.

Насърчаване на предприемачеството

50 000 лв.

391 166 лв.

90 %

Очаква се да бъде през м.октомври 2017

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.

 

Процедура

Минимален размер на БФП за проект

Максимален размер на БФП за проект

Максимален % на финансиране

Период за прием на проекти

Мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства

1 250 евро

25 000 евро

от 60% до 90%

Очаква се

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг

на селскостопански продукти

15 000 евро

2 000 000 евро

от 40% до 50%

Очаква се

Мярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани

25 000 евро

25 000 евро

100 %

Очаква се

Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности

10 000 евро

200 000 евро

75 %

Очаква се

Мярка 8.3 Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

2 500 евро

1 500 000 евро

100 %

Очаква се

Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

5 000 евро

500 000 евро

от 40% до 50%

Очаква се

 

* В случай, че проявявате интерес, прегледайте насоките за кандидатстване публикувани към съответните управляващи органи на програми.