Проекти и програми

Проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

28.02.2017

Краен срок за проекти със стопанска насоченост: 04.05.2017 г., 17:30 часа

 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Проектите се изготвят  по Методика съгласно  чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ.

 

По Глава трета от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със стопанска насоченост/:

            1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

            2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 04.05.2017 год .

Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.28,  ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ. Методиката е утвърдена от министъра на труда и социалната политика на 18.02.2013 г. Същата може да изтеглите от тук: http://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/9

Специфични изисквания:

1.    кандидатите да са с установени пазарни позиции и да извършват производствена дейност или да предоставят услуги;

2.    да бъдат спазени изискванията за минимален и максимален размер на отпусканата от АХУ субсидия;

3.    се спазват изискванията за минимално задължително собствено участие на кандидатите;

4.    финансиране за покриване само на инвестиционни (еднократни) разходи, насочени към: създаване на дълготрайни активи; възстановяване или повишаване стойността на съществуващи дълготрайни активи; повишаване на квалификационните умения на персонала; повишаване на репутацията (имиджа) на специализираното предприятие.

5.    срокът за изпълнение на конкурсните предложения за проектите със социална насоченост не може да бъде по-дълъг от шест месеца и за проектитесъс стопанска насоченост не може да бъде по-дълъг от четири месеца.