Проекти и програми

Схема “Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” по ОП РЧР

30.01.2017

Краен срок: 07.03.2017 г., 17:30 часа

           

Цел на процедурата:

Процедурата цели създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места.

 

Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати:

Кандидатът трябва да бъде работодател. Под „работодател“ следва да се разбира всяко физическо (едноличен търговец) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност и е регистрирано по реда на Търговския закон.

По настоящата процедура допустими кандидати са само работодатели, развиващи своята дейност в следните икономически сектори по КИД 2008:

·                    Сектор C „Преработваща промишленост“, раздели от 10 до 33 вкл. (виж Приложение № 1);

·                    Сектор F „Строителство“, раздели от 41 до 43 вкл. (виж Приложение № 1);

·                    Сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“, раздели 55 и 56 (виж Приложение № 1).

Важно! Не се допуска безработни и неактивни лица да бъдат наети от работодател, при който са били заети в предходните 3 месеца от момента на включването им в дейностите по проекта!

 

Допустими партньори: Допустими партньори по настоящата процедура са работодатели и центрове за професионални обучения (само в случаите, когато те са 100% собственост на кандидата).

 

Какъв е размерът на финансирането по проекта?

·                    Процентът на финансиране по настоящата процедура е 100 % - няма собствено участие;

·                    Размерът на безвъзмездната финансова помощ е:

 

Минимален размер на помощта

Максимален размер на помощта

20 000 лева

391 166 лева

 

Кои са допустимите дейности?

·                    Дейности за организация и управление на проекта;

·                    Дейности за информация и комуникация;

·                    Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионалната квалификация в професионални направления „Производство и преработка”; „Строителство”; „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”;  „Пътувания, туризъм и свободно време”; „Спорт”.

·                    Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица  в обучения по следните ключови компетентности: 2 „Общуване на чужди езици“; 4 „Дигитална компетентност“ и 6 „Обществени и граждански компетентности” за заемане на конкретни работни места“;

·                    Включване на неактивните/безработните лица в несубсидирана заетост при работодател;

·                    Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно работно време, вкл. осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална им подготовка.

Важно! Работодателят е длъжен да осигури заетост на минимум 25 % от обучените неактивни или безработни лица за период не по-малко от 3 месеца след приключване на проекта.

 

Кои са допустимите разходи?

·                    Разходи за осигурителни вноски, начислени за сметка на работодателя за наетите лица за времето, в което лицата посещават съответното обучение;

·                    Разходи за стипендии на обучаващите се неактивни/безработни лица.

·                    Разход за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация в професионални направления Производство и преработка; Строителство; Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; Пътувания, туризъм и свободно време; Спорт.

·                    Разход за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности - 2 „Общуване на чужди езици“, 4 „Дигитална компетентност“ и 6 „Обществени и граждански компетентности”.

·                    Разходи за организация и управление в размер на 10 % от допустимите разходи по проекта.