Проекти и програми

Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания

30.01.2017

Краен срок: 06.03.2017 г., 17:30 часа

 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания.

Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Максималният  размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:

Компонент  1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;

Компонент  2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;

Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата на Агенцията: http://ahu.mlsp.government.bg/

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия

Срокът за подаване на документите е до: 17,30 часа на 06.03.2017 г.  Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 06.03.2017 г.

Проектните предложения могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ –  ahu@mlsp.government.bg в срок до 17,30 часа на 06.03.2017 г.