Проекти и програми

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане

30.01.2017

Краен срок: 07.03.2017 г., 17:30 часа

 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти на тема „Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане”.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.   

Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.                 

Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата на Агенцията: http://ahu.mlsp.government.bg/ в рубриката Проекти и програми, самостоятелен бизнес.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се записват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 07.03.2017 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 07.03.2017 г.