Проекти и програми

EACEA 40/2016 „КА3 — Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“

25.11.2016

Краен срок за кандидатстване: 17 януари 2017 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време)

Целта на поканата е да призове за подаването на предложения за бизнес партньорства в областта на ПОО (професионално образование и обучение) за развиване на обучението на работното място.

Допустими кандидати:

Ø  Партида 1:

            Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде една от следните организации:
            – доставчик на услуги в областта на ПОО (в горната степен на средното или във висшето образование);
            – малко, средно или голямо предприятие (публично или частно);
            – търговска камара, промишлено и занаятчийско сдружение или подобна организация в съответните сектори/професии; = орган на местните или регионалните власти.
           

Ø  Партида 2:

Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде представителна организация на европейско равнище с пълни или асоциирани членове в най-малко 12 държави от Програмата „Еразъм+“, от които най-малко 6 участват в проекта като партньори.
В поканата се прави разлика между два различни вида партньорства. Поради това предложенията следва да се представят по една от следните две партиди:
          

Местно и регионално партньорство (партида 1)
С поканата се подкрепят партньорства между:
            – доставчик на услуги в областта на ПОО;
            – малко, средно или голямо предприятие (публично или частно) или търговска камара, или промишлена/професионална организация;
– орган на местната или регионалната власт.
 

Партньорства между представителна организация на европейско равнище и нейните национални пълни или асоциирани членове (партида 2)
Общият бюджет, определен за съфинансирането на проектите, се предвижда да бъде максимум 6 млн. Евро (4,5 млн. Евро за партида 1 и 1,5 млн. Евро за партида 2).
Всяка безвъзмездна помощ ще бъде в размер от 250 000 до 350 000 евро.

Повече информация: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.384.01.0011.01.BUL&toc=OJ:C:2016:384:TOC