Проекти и програми

ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”

30.09.2016

Краен срок: 9 декември 2016 г. или до изчерпване на финансовите средства по   поканата 


С настоящата покана за кандидатстване за финансиране на действия за насърчаване на двустранното сътрудничество, финансирани от Двустранния фонд на програма BG09 се цели засилване на двустранните отношения на ниво институции в системата на образованието и обучението, вкл. висши училища и научни организации, от една страна, и частния сектор – предприятия и социални партньори, които сътрудничат с образователни и изследователски институции, публични и частни организации, вкл. с нестопанска цел и неправителствени организации от България и държавите донори по ФМ на ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

Допустими кандидати могат да бъдат официално признати или акредитирани образователни и обучителни институции, вкл. държавни, общински и частни училища, центрове за професионално обучение, висши училища и официално признати научни организации от България и държавите донори.

ДОПУСТИМИ ДЕЙСТВИЯ:

1.         Участие в конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми; 

2.         Учебни посещения (до 5 дни, вкл. дните за пътуване); 

3.         Посещения на експерти (до 5 дни, вкл. дните за пътуване); 

4.         Предпроектни проучвания (feasibility studies) и подготовка на социално- икономически анализи; 

5.         Организиране на конференции, семинари, курсове, срещи и симпозиуми.

 

Минималният размер на безвъзмездната помощ, която може да бъде поискана за изпълнение на двустранни действия в рамките на поканата, е 5000 евро, докато максималният размер на поисканата безвъзмездна помощ е 10 000 евро.

Максималният размер на проекта е 100 000 лева.

За повече информация: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257