Проекти и програми

РЪКОВОДСТВО за бенефициенти на Европейските структурни и инвестиционни фондове и свързаните с тях инструменти на ЕС

30.09.2016

Това Ръководство за бенефициенти няма за цел да представи изчерпателно наличните фондове на ЕС. То се основава на общата стратегическа рамка (Приложение 1 към Регламент (ЕС) № 1303/2013), която осигурява основата за по-добра координация между ЕСИФ и другите инструменти на ЕС.

В ръководството се прави преглед на наличните допълнителни инструменти на равнище ЕС за всяка от посочените в регламента за ЕСИФ тематични цели, или ТЦ, като се посочват подробни източници на информация, примери за добри практики за комбиниране на различни потоци от средства, както и описание на съответните органи и организации, които участват в управлението на всеки инструмент.

Включените в документа връзки ще позволят на потенциалните бенефициенти да се ориентират в лабиринта от материали, достъпни онлайн, и ще ги отведат до най-подходящите и полезни уебсайтове и документи. Предлага се и онлайн контролен списък, който да помогне на потенциалните бенефициенти се определят най-подходящите източници на финансиране.

Ръководсвото на български език може да изтеглите от тук:

http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/information/publications/guides/2014/guidance-for-beneficiaries-of-european-structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments