Проекти и програми

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

29.06.2016

Краен срок: 15.08.2016 г.

Цел на процедурата:

Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Кой може да кандидатства?

По настоящата процедура за подбор на проекти са допустими кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

v  Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

v  Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;

v  Да имат минимум 3 приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата (2013, 2014 и 2015 г.)

v  Да са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието, както следва:

 

Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

Микро предприятие

≥ 210 000 лева

Малко предприятие

≥ 750 000 лева

Средно предприятие

≥ 3 000 000 лева

 

 

v  Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват е в един от определените в Националната стратегия за насърчаване на МСП групи сектори на икономическа дейност:

-          Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:

С20 „Производство на химични продукти“

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“

С27 „Производство на електрически съоръжения“

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

-          Интензивни на знание услуги:

J58 „Издателска дейност“

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“

J60 „Радио- и телевизионна дейност“

J61 „Далекосъобщения“

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“

J63 „Информационни услуги“

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

-          Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:

С10 „Производство на хранителни продукти“

С11 „Производство на напитки“

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“

С14 „Производство на облекло“

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“

С24 „Производство на основни метали“

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“

С31 „Производство на мебели“

С32 „Производство, некласифицирано другаде“

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

 

Какъв е размерът на инвестициите на проекта?

Процентът на финансиране по настоящата процедура е 70%;

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е:

 

Минимален размер на помощта

Максимален размер на помощта

50 000 лева

391 166 лева

 

Кои са допустимите дейности?

Развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията:

§  Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални, европейски и международни стандарти - БДС EN ISO 9001, EMAS, БДС EN ISO 14001, БДС EN ISO 22000, БДС ISO 28000, БДС ISO/IEC 27001 и други;

§  Постигане на съответствие на продукти с национални, европейски и международни стандарти - СЕ маркировки, стандарти за управление безопасността на хранителните продукти, IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium), присъждане на екомаркировката на ЕС;

§  Внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

§  Ре-сертификация на системите за управление;

§  Реинженеринг на процесите в предприятията;

§  Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина (допустимо само за капиталови и персонални дружества) - организиране и провеждане на представяне на МСП, емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари;

Насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:

§  Услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията – ERP системи, CRM системи, MOM/MES системи, Business Intelligence и други;

§  Придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

§  Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

§  Услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service);

§  Услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;

Визуализация на проекта (задължителна дейност)

 

Кои са допустимите разходи?

 

v  Разходи за услуги по въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални, европейски и международни стандарти;

v  Разходи за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с т.нар. „съществени изисквания“ към тях, определени в директиви и регламенти от Нов подход, изискващи СЕ маркировки;

v  Разходи за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални, европейски и международни стандарти и присъждане на екомаркировката на ЕС.;

v  Разходи за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

v  Разходи за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятието;

v  Разходи за услуги във връзка с ре-сертификацията на системи за управление;

v  Разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието;

v  Разходи за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга (SaaS);

v  Разходи за услуги за „колокация“ на сървъри, необходими за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятието;

v  Разходи за услуги, свързани с представяне на предприятието пред потенциални инвеститори и за участие на капиталовите пазари в страната и чужбина;

v  Разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);

v  Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и/или специализирани софтуерни приложения, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА);

v  Разходи за визуализация на проекта.

 

Продължителност на проектите: до 18 месеца.