Проекти и програми

Втора покана: Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020

19.04.2016

Краен срок: 13 май, 2016 г., 24:00 парижко време 
 

Програмата позволява на публичните органи и публично правните организации и организациите с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА работи по следните четири теми, свързани с регионалното развитие:

-  Приоритетна ос 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации (НИДТРИ)”;

-  Приоритетна ос 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)”;

-  Приоритетна ос 3: „Нисковъглеродна икономика”;

-  Приоритетна ос 4: Околна среда и ресурсна ефективност.

            Това е покана за представяне на предложения за проекти за междурегионално сътрудничество.
            Проектите трябва да включват партньори от най-малко три държави, от които поне двама партньори трябва да са от държави-членки на ЕС и финансирани от програмата ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА.

Резултатите от първата покана за представяне на предложения са значителен брой заявления по приоритетни оси едно и две на програмата. Във втората покана особено се насърчават предложения по приоритетните оси, които в момента са по-слабо представени и по-специално приоритетна ос 4.

Повече информация тук: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/