Проекти и програми

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

20.02.2016

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Проектите се изготвят  по Методика съгласно  чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ.

 

1. По Глава втора от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/:

1.1. Максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.

1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 10.03.2016 г.

 

2. По Глава трета от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със стопанска насоченост/:

2.1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

2.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 29.03.2016 г.

 

3.  Допълнителна информация:

  3.1. Исканата сума за едно проектно предложение по 1.1 и 2.1, трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.

  3.2. При кандидатстване по т.2 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 40 от Методиката.

 

Специфични изисквания:

1.    кандидатите да са с установени пазарни позиции и да извършват производствена дейност или да предоставят услуги;

2.    в годината на кандидатстване с проектно предложение, кандидатът трябва да има приключена една предходна пълна отчетна финансова (календарна) година като регистрирано в АХУ специализирано предприятие по чл. 29, ал. 1 от ЗИХУ;

3.    да бъдат спазени изискванията за минимален и максимален размер на отпусканата от АХУ субсидия;

4.    се спазват изискванията за минимално задължително собствено участие на кандидатите;

5.    финансиране за покриване само на инвестиционни (еднократни) разходи, насочени към: създаване на дълготрайни активи; възстановяване или повишаване стойността на съществуващи дълготрайни активи; повишаване на квалификационните умения на персонала; повишаване на репутацията (имиджа) на специализираното предприятие.

6.    срокът за изпълнение на конкурсните предложения за проектите със социална насоченост не може да бъде по-дълъг от шест месеца и за проектитесъс стопанска насоченост не може да бъде по-дълъг от четири месеца.

7.    не могат да кандидатстват специализирани предприятия:

-  които не са извършвали стопанска дейност през последната пълна отчетна (календарна) година преди годината на кандидатстване;

-  които са отчели финансов резултат "загуба" за първата пълна отчетна година след своето първо вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;

-  чиито предложения изискват за своята реализация субсидия, която превишава реализираните приходи от продажби на продукция и/или услуги за отчетната година, предхождаща годината на кандидатстване;

-  които са отчели за последната календарна година, преди годината на кандидатстване, парични наличности по банкови сметки и/или в касата, превишаващи двукратния размер на исканата субсидия (приложимо за проекти със социална насоченост);

-  които за последните две отчетни (календарни) години, преди годината на кандидатстване, са реализирали годишни печалби за всяка година поотделно, превишаващи двукратния размер на исканата субсидия (приложимо за проекти със социална насоченост);

-  чиито предложения са насочени към създаване или подобряване на качествени характеристики или повишаване на стойността на дълготрайни активи, които се отдават или ще се отдават под наем.

8.    при списъчен състав в специализираните предприятия  не повече от 10 души, размерът на отпусканата субсидия се определя пропорционално на броя на лицата влизащи в списъчния състав, като за всяко назначено лице отпусканата субсидия не може да превишава 9,09 на сто от максимално определената величина на субсидията за конкурсния кръг.

9.    при назначен персонал не повече от 10 души, специализираните предприятия не могат да кандидатстват с предложения по компонент 3 - създаване на обща хигиенна среда и здравословен микроклимат на територията на специализираното предприятие и по компонент 5 - създаване на условия за сертифициране на специализираното предприятие за въведена и реално работеща стандартизирана състема за управление ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; BS OHSAS 18001:2007 при проектите със социална насоченост.

Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса - 17.30 часа на 10.03.2016 г. за проекти със социална насоченост и 17.30 часа на 29.03.2016 г. за проекти със стопанска насоченост.

 Проектите се подават на хартиен носител – в три екземпляра и електронен носител (формуляр и бюджет) - в един екземпляр.

Всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, които желаят да кандидатстват пред Агенция за хората с увреждания, с проекти със социална и/или със стопанска насоченост съгласно чл. 28, ал.2 от ЗИХУ могат да подават конкурсните си предложения и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ - ahu@mlsp.government.bg , в същия срок описан по-горе, а именно: срок до 17.30 часа на 10.03.2016 г. за проекти със социална насоченост и  в срок до 17.30 часа на 29.03.2016 г. за проекти със стопанска насоченост.

Конкурсната документация  можете да намерите в Интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания, рубрика: Проекти и програми, Работодатели по чл. 28 от ЗИХУ.

Телефони за справка в Агенцията за хората с увреждания: 02/ 931 80 95, 02/ 832 90 73