Проекти и програми

Подкрепа за малки и средни предприятия, участващи в професионална подготовка, програма Еразъм+

18.12.2015

Краен срок: 15 януари 2016 г. 

Целта на поканата за предложения е да се представят предложения за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП), предоставящи възможности за професионална подготовка, които или поемат нови задължения, или значително увеличават предлаганите понастоящем места за професионална подготовка. Следва да се отбележи, че настоящата покана за предло­ жения не предоставя пряка финансова подкрепа на МСП. Тя има за цел да увеличи предлаганите места за професионална подготовка, което е един от петте европейски приоритета съгласно ПОО за 2015—2020 г. и една от основните цели в съответствие с Европейския алианс за професионална подготовка.
Допустими кандидати

Партида 1:

Кандидатът (координатор) трябва да бъде една от следните организации или група от организации:

§  търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни организации в съответните сектори/професии;

§  предприятия от обществения или частния сектор;

§  доставчици на услуги в областта на ПОО;

§  други организации, имащи за задача да оказват подкрепа на МСП с оглед увеличаване на предлаганите от тях места за професионална подготовка;

Партньорството трябва да се състои от най-малко две допустими държави (едната от които трябва да бъде държава от програмата „Еразъм+“).

Партида 2:

Кандидатът (координатор на проекта) трябва да бъде мрежа от организации с пълни или асоциирани членове в най-малко 12 държави от програмата „Еразъм+“, от които най-малко 6 участват в проекта като партньори.

Допустимите участващи организации (партида 1 и партида 2) включват:

§  министерства;

§  социални партньори (организации на работодатели и на работници);

§  дружества от обществения или частния сектор;

§  търговски камари, промишлени и занаятчийски сдружения или подобни

§  организации в съответните сектори/професии (напр. занаятчийски организации);

§  обществени служби по заетостта;

§  обществени регионални и местни органи;

§  доставчици на ПОО;

§  агенции/центрове за ПОО;

§  училища или други учебни институции;

§  висши учебни институции;

§  научноизследователски центрове;

§  международни организации;

§  организации с нестопанска цел (НПО);

§  младежки организации;

§  родителски сдружения;

§  други съответни органи.

 

Физически лица и еднолични търговци не се допускат за участие.

Повече информация: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sized-enterprises-engaging-in-apprenticeships_en