Проекти и програми

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

18.12.2015

Краен срок: 17:30 часа 16 март 2016 г.

            Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 11 028 255 евро.
            Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на

Програмата:
Приоритетна ос 1. Околна среда:

§  Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район;

§  Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район;

§  Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура;

§  Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации;

§  Специфична цел 2.3. Увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество.

 

Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм
Допустим трансграничен регион:

§  За България (административно ниво NUTS III) – областите Бургас, Ямбол и Хасково;

§  За Турция (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – провинциите Одрин и Къркларели.

 

Повече информация: http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/page.php?c=83&d=357