Проекти и програми

Възможности за кандидатстване по ОП „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020

29.08.2015

Схема „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (по общ ред)

 

Ø  Основна цел на процедурата: предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските МСП за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Ø  Очаквани резултати: подобряване на конкурентоспособността и пазарното присъствие на българските МСП - чрез внедрени технологии за подобряване на производствения процес, намаляване на производствените разходи и съответно повишаване на добавената стойност.

 

Допълнително е предвидено следното разпределение на наличния общ бюджет в зависимост от категорията  на предприятието-кандидат:

 

 

Микро предприятия

Малки предприятия

 Средни предприятия

 

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства

14 688 725 лева

7 500 000 евро

51 340 537.5 лева

26 250 000 евро

80 677 987.5 лева

 

 

41 250 000 евро

 

 

Интензивни на знание услуги

2 933 745 лева

1 500 000 евро

10 268 107.5 лева

5 250 000 евро

16 135 597.5 лева

  8 250 000 евро

 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

11 734 980 лева

6 000 000 евро

41 072 430 лева

21 000 000 евро

64 542 390 лева

 

 

33 000 000 евро

 

Минимален и максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

 

Микро предприятия

Малки предприятия

 Средни предприятия

Минимален размер

100 000 лева

200 000 лева

     300 000 лева

Максимален размер

500 000 лева

750 000 лева

1 000 000 лева

Максимален интензитет на помощта:

Категория на предприятието

Максимален интензитет на помощта за дейности извън Югозападен район

 Максимален интензитет на помощта за дейности в Югозападен район

Микро и малки предприятия

70 %

 45 %

Средни предприятия

60 %

 35 %

 

Допустими кандидати

Ø  Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;

Ø  Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014;

Ø  Да имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти;

Ø  Да развиват дейността, за която кандидатстват в определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 сектори.

Ø  Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 

           Категория на предприятието

Нетни приходи от продажби

 Микро предприятие

≥  175 000 лева

Малко предприятие

            ≥   750 000 лева

Средно предприятие

               ≥ 3 000 000 лева

Ø  Да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

      Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

•       С20 „Производство на химични продукти“;

•       C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“;

•       C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;

•       С27 „Производство на електрически съоръжения“;

•       С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;

•       С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;

•       С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“.

 

Интензивни на знание услуги:

•       J58 „Издателска дейност“;

•       J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;

•       J60 „Радио- и телевизионна дейност“;

•       J61 „Далекосъобщения“;

•       J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;

•       J63 „Информационни услуги“;

•       М72 „Научноизследователска и развойна дейност“.

Нискотехнологични и средно нискотехнологични

 промишлени производства:

•       С10 „Производство на хранителни продукти“;

•       С11 „Производство на напитки“;

•       С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;

•       С14 „Производство на облекло“;

•       С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“;

•       С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“;

•       С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“;

•       С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;

•       С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“;

•       С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;

•       С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;

•       С24 „Производство на основни метали“;

•       С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“;

•       С31 „Производство на мебели“;

•       С32 „Производство, некласифицирано другаде“;

•       С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

 

 

Допустими дейности

Ø  Дейности за подобряване на производствените процеси;

Ø  Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги;

Ø  Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията;

Ø  Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

     − създаването на нов стопански обект;

     − разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.

 

Допустими разходи

Ø  Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

Ø  Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта

 

Продължителност на проектите и крайни срокове за тяхното подаване

Ø  Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

Ø  Процедурата е с 3 крайни срока за кандидатстване:

    8 юли 2015 г. за нискотехнологични промишлени производства;

    8 септември 2015 г. за високотехнологични промишлени производства;

    9 ноември 2015 г. за интензивни на знание услуги.