Проекти и програми

Отворени процедури по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество

29.10.2015

Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 

Краен срок: 18 януари 2016 г.


Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм:
- Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;
- Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;
- Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.
Приоритетна ос 2. Младежи:
- Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;
- Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.
Приоритетна ос 3. Околна среда:
- Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;
- Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 

Краен срок: 16:00 часа българско време на 25 януари 2016 г.

Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.
            Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 7.240.469,00 евро.
            Поканата дава възможност на партньорите от двете страни (общини, неправителствени организации, организации за подкрепа на бизнеса, образователни, научни и културни институции и др.) да кандидатстват със съвместни проекти.
            Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:
• Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА
- Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;
- Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.
• Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ
- Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;
- Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;
- Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.
• Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
- Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.