Проекти и програми

Възможности за кандидатстване по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

29.10.2015

КАНДИДАТСТВАНЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТ

 

До края на 2015 г. се очаква да бъдат обявени схемите:

 

ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – общ бюджет на схемата: 80 млн. лв.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА – 50 млн. лв.

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – 15 млн. лв.

АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ – 20 млн.лв.

 

·         СХЕМА „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Цели на операцията:

 Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Кандидат: социални предприятия; работодатели; специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги, неправителствени организации.       

Партньори: образователни и обучителни организации и институции; общини и райони на общини; доставчици на социални услуги, неправителствени организации.         

Социално предприятие:           

•      В съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери

•      Използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел

•      Се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност

Целеви групи:

•      Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица;

•      Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;

•      Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

•      Бюджет:  15 млн. лв.

•      Финансиране: от 100 000 лв. до 391 166 лв.

Дейности:

 1. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
 2. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
 3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост ;
 4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица.
 5. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания;
 6. Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия;
 7. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
 8. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
 9. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

 

·         СХЕМА „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

Цели на операцията:

1.    Настоящата операция цели осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.

2.    Кандидат: Работодатели

3.    Целеви групи: Заети, вкл. самостоятелно заети лица

4.    Бюджет: 80 млн. лв.

5.    Финансиране: от 50 000 лв. до 391 166  лв. (20% съфинансиране от страна на бенефициенти – големи преприятия)

6.    Специфични изисквания: Запазване на 50% от заетостта на лицата, включени в проекта

Дейности:

 1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията
 2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;
 3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите;
 4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

 

 

·         СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

Цели на операцията:

 1. Целта на операцията е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.
 2. Кандидати и партньори: Работодатели и социални партньори
 3. Целеви групи: Заети лица
 4. Бюджет: 50 млн. лв.
 5. Финансиране: до 391 166  лв. по де минимис и до 3 911 660 лв. по регламента за групово освобождаване
 6. Специфични изисквания: Когато обученията не се реализират в приоритетни сектори на икономиката, поне 50% от лицата включени в обучения следва да нямат висше образование или да са над 54 г.

Дейности:

 1. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа, втора и трета квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен.          
 2. Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

 

·         СХЕМА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

Цели на операцията:

1.    Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.

2.    Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги.

3.    Предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Кандидати и партньори:

-  неправителствени организации;

-  организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда;

-  образователни и обучителни институции и организации;

-  доставчици на социални услуги

Целеви групи:

-  Хора с увреждания и техните семейства;

-  Семейства с деца, вкл. с увреждания;

-  Деца и възрастни в риск;

Специфични изисквания:

-  При изпълнението на операцията следва да се прилага интегриран подход при предоставянето на услуги

Дейности:

 1. Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, вкл. и с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания/;
 2. Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие, насърчаване участието на реалния пазар на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;
 3. Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, вкл. чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи иновативни услуги в общността;
 4. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане“ и чрез информационно-образователни и здравно-консултативни услуги
 5. Обучения и индивидуална подкрепа на уязвимите групи;
 6. Обучения, вкл. професионални на членове на семейства, които се грижат за зависим член на семейството.
 7. Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за целевите групи, според тяхната индивидуална потребност;
 8. Инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората с увреждания позитивната им роля в обществото с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на обществото и работодателите спрямо тях чрез информирането им в достатъчна степен за възможностите на хората с увреждания .

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЧРЕЗ ЗАЯВКИ КЪМ БЮРАТА ПО ТРУДА

 

·         СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”– 35 млн. лв.

- Стажове за младежи до 29 г.

- Обучение по време на работа за младежи до 29 г.

·         СХЕМА „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА” – 115 млн. лв.

-  субсидирана заетост за младежи до 29 г. за период от 6 м.

·         СХЕМА „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ” – 50 млн. лв.

-  субсидирана заетост за лица над 29 г. за период от 12 м.